Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-D
Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở từ thực tiễn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Trịnh, Hữu Dũng
Nhan đề Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở từ thực tiễn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội / Trịnh Hữu Dũng; NHDKH TS Trần Lệ Thu
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 83 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở qua thực tiễn tại địa bàn quận Đống Đa - thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra định hướng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở và đảm bảo hiệu quả áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, logic, phỏng vấn sâu, so sánh, quy nạp và diễn dịch, thu thập số liệu sơ cấp. 2. Kết quả nghiên cứu Đã làm rõ được các vấn đề lý luận về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật và đánh giá được thực tiễn thi hành pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, trong đó gắn với thực tiễn tại quận Đống Đa - thành phố Hà Nội. Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. 3. Kết luận và khuyến nghị Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở từ thực tiễn quận Đống Đa - thành phố Hà Nội bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại không ít hạn chế. Luận văn đưa ra định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Từ khóa tự do nhà nước thu hồi đất ở
Từ khóa tự do thực tiễn quận Đống Đa – thành phố Hà Nội
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101053
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103197
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172564
0027
004FBC6591F-9456-4E90-A811-580FE2BEBA1A
005201908211537
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190821153748|bdtmkhue|y20190411112900|zdtmkhue
082 |a343.67|bTR-D
100 |aTrịnh, Hữu Dũng
245 |aPháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở từ thực tiễn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội / |cTrịnh Hữu Dũng; NHDKH TS Trần Lệ Thu
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a83 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở qua thực tiễn tại địa bàn quận Đống Đa - thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra định hướng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở và đảm bảo hiệu quả áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, logic, phỏng vấn sâu, so sánh, quy nạp và diễn dịch, thu thập số liệu sơ cấp. 2. Kết quả nghiên cứu Đã làm rõ được các vấn đề lý luận về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật và đánh giá được thực tiễn thi hành pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, trong đó gắn với thực tiễn tại quận Đống Đa - thành phố Hà Nội. Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. 3. Kết luận và khuyến nghị Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở từ thực tiễn quận Đống Đa - thành phố Hà Nội bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại không ít hạn chế. Luận văn đưa ra định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở.
653 |aPháp luật
653 |abồi thường, hỗ trợ, tái định cư
653 |anhà nước thu hồi đất ở
653 |athực tiễn quận Đống Đa – thành phố Hà Nội
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101053
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103197
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/trinhhuudung/trinhhuudung_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103197 Kho Khoa Luật 343.67 TR-D Luận văn 1
2 08101053 Kho Luận văn 343.67 TR-D Luận văn 2
  1 of 1