Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Tín ngưỡng người Raglai ở Khánh Hoà / Chamaliaq Riya Tỉenq, Trần Kiêm Hoàng24-03-2017Tìm hiểu về tộc người Raglai trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng và một số nghi lễ chính của người Raglai ở Khánh Hoà. Vijơu - một hình thức Shaman của người Raglai ở Khánh Hoà. Lời cầu cúng trong một số nghi lễ của người Raglai
Hương ước Nghệ An / Ninh Viết Giao24-03-2017Vài nét về hương ước ở Nghệ An. Một số bản hương ước ở Nghệ An như hương ước làng Quỳnh Đôi, hương ước làng Thiện Kỵ, hương ước làng Viên Sơn...
Phương ngôn, thành ngữ, tục ngữ, cao dao vùng Đông Bắc Việt Nam / Lê Văn Lạo s.t., b.s. Quyển 224-03-2017Giới thiệu các câu phương ngôn, thành ngữ, tục ngữ, ca dao của vùng Đông Bắc Việt Nam được sắp xếp theo vần chữ cái
Bài tang ca của người Hmôngz Sa Pa - Dẫn dịch thành 2 thứ tiếng Hmôngz - Việt / Giàng Seo Gà24-03-2017Giới thiệu qua các tên gọi, nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của bài tang ca (kruôz cêr) của người Hmôngz
Vè sinh hoạt / Vũ Tố Hảo. Quyển 224-03-2017Giới thiệu những bài vè sinh hoạt: vè nghề nghiệp, vè châm biếm những thói hư tật xấu, vè giáo huấn, bảo ban, khuyên nhủ, vè tâm sự...
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1847