Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Hải Phòng / Khúc Trường Sơn; GVHD: PGS.TS. Trần Hữu Tráng27-03-2020Nghiên cứu cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, thực trạng pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật...
Pháp luật về hợp đồng lao động trong quản lý lao động từ thực tiễn công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 7 thành phố Hà Nội / Trần Ngọc Tuấn; GVHD: TS. Đỗ Ngân Bình27-03-2020Nghiên cứu cơ sở lý luận về hợp đồng lao động và pháp luật về hợp đồng lao động phân tích thực tiễn và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật
Pháp luật về xác minh. thu nhập chứng cứ trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Dung; GVHD: TS. Nguyễn Triều Dương27-03-2020Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp kịnh doanh thương mại theo quy định của pháp luật...
Áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Hiệu; GVHD: PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa27-03-2020Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực mua bán hàng hóa làm rõ thực tiễn áp dụng pháp luật về việc giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa...
Hành nghề luật sư theo pháp luật ở Việt Nam / Lê Thị Ánh Thủy; GVHD: TS. Nguyễn Am Hiểu27-03-2020Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hành nghề luật sư, phân tích thực trạng về hành nghề luật sư ở Việt Nam...
Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai từ thực tiễn thành phố Hải Phòng / Trần Đức Huấn; GVHD:PGS.TS. Phạm Văn Tuyết27-03-2020Nghiên cứu hệ thống hóa lý luận pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực đó...
Pháp luật về đất lâm nghiệp từ thực tiễn huyện như thanh, tỉnh Thanh Hóa / Lê Đình Huy; GVHD: TS. Trần Văn Biên27-03-2020Nghiên cứu các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai nói chung và về đất lâm nghiệp nói riêng, phân tích thực trạng pháp luật về đất lâm nghiệp từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải tại tòa án nhân dân từ thực tiễn tỉnh Nam Định / Nguyễn Thành Công; GVHD: TS.; Nguyễn Bá Bình27-03-2020Nghiên cứu việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải tại tòa án nhân dân nói chung, phân tích thực trạng đề đưa ra một số kiến nghị đề xuất hoàn thiện pháp luật...
Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng / Phạm Thị Mai Phương; GVHD: PGS.TS. Phạm Văn Tuyết27-03-2020Nghiên cứu làm sáng tỏ lý luận co bản và thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật...
Quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành / Đỗ Thị Bích Huyền; GVHD: TS. Kiều Thị Thanh27-03-2020Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận, phân tích đánh giá thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện từ đó đưa ra một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 322