Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng
Thư viện Trường Đại học Mở Hà Nội có chức năng thu thập, xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác nguồn tài liệu, học liệu mở trong và ngoài Trường để phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên trong và ngoài Trường.
2. Nhiệm vụ
a. Tham mưu cho công tác thư viện của Trường
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động thư viện nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường;
- Xây dựng chiến lược phát triển các kế hoạch ngắn hạn , trung hạn và dài hạn của Thư viện theo các chức năng, nhiệm vụ đã được phân công;
- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ đề xuất bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thư viện;
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kì và báo cáo đột xuất về công tác thư viện.
b. Công tác bổ sung, phát triển và tổ chức nguồn lực thư viện
- Phối hợp với tất cả các Khoa, Phòng Ban, Trung tâm trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu nhằm phát huy hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu đào tạo của Trường;
- Thu nhận lưu chiểu các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, đồ án tốt nghiệp …;
- Liên kết hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước nhằm phối hợp bổ sung, trao đổi và chia sẻ nguồn lực tài liệu;
- Tổ chức các bộ sưu tập số theo quy định, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của Trường.
- Xử lý tài liệu bổ sung theo chuẩn nghiệp vụ;
- Nghiên cứu, ứng dụng các tiêu chuẩn tiên tiến vào công tác nghiệp vụ thư viện.
c. Công tác quản trị hệ thống thư viện
- Quản trị hệ thống máy chủ, máy trạm;
- Quản trị phần mềm thư viện điện tử;
- Nghiên cứu, triển khai các ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện.
d. Công tác tổ chức, quản lý các sản phẩm và dịch vụ thư viện.
- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản tài liệu;
- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thư viện;
- Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu;
- Tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu, hư hỏng không thể phục hồi theo quy định.;
- Ứng dụng CNTT trong quản lý các sản phẩm và dịch vụ.
e. Công tác chăm sóc bạn đọc
- Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin cho bạn đọc;
- Tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc;
- Trợ giúp bạn đọc tiếp cận nguồn lực thông tin bằng nhiều hình thức;
- Khảo sát ý kiến bạn đọc về nhu cầu sử dụng thư viện;
- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bạn đọc.
f. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất.