Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Viện trưởng về công tác thông tin thư viện của Nhà trường, tổ chức tốt việc phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và giải trí của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tất cả các hệ đào tạo trong Viện Đại học Mở Hà Nội thông qua việc thu thập, giữ gìn, tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại tài liệu.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động, giải pháp đổi mới và phát triển Trung tâm Thông tin Thư viện và các thư viện khoa, trung tâm phù hợp với sự phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội và của ngành thông tin thư viện Việt Nam.

b) Bổ sung, phát triển tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và giải trí của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, đồ án, luận văn, luận án, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

c) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện theo đúng chuẩn nghiệp vụ; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu và phát triển việc phục vụ tài liệu số qua mạng

d) Tổ chức phục vụ văn minh, lịch sự, trách nhiệm; hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

e) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thông tin thư viện;

f) Mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với cơ quan liên quan.

g) Đề nghị với Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

h) Tổ chức, quản lý cán bộ và tài sản của Trung tâm Thông tin Thư viện; quản lý các thư viện khoa và trung tâm về mặt chuyên môn theo sự phân cấp của Viện trưởng.

i) Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm Thông tin Thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho thư viện các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của pháp luật.

k) Báo cáo định kỳ hay đột xuất cho Ban Giám hiệu Nhà trường và cấp trên.