Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
A Critical Discourse Analysis on English Women Cartoons / Nguyễn Thị Oanh; NHDKH Nguyen Thi Thanh Huong, Ph.D 24-05-2017The thesis aims at pointing out, describing and analyzing statistically cohesive devices of each conversational implicature in order to help readers of English to be able to interpret and understand hidden meaning in the English women cartoons’ comments; discovering their using frequency as well. In order to carry out this study, the descriptive, statistical and analytical methods are used. The result points out three main findings:Grammatical cohesive devices, lexical cohesive devices, and interpreting cartoons’ comments. The frequency of using grammatical cohesive devices occupies 80 %, while lexical cohesive devices is 20 %, which shows that grammatical cohesive devices decides success of translation more than lexical cohesive devices. Besides, in order to discover a message’s implication, it also requests readers to haveexosphoricreference - pointing outwards from the text, linking the text to the environment and endosphoric reference – is found inside the text.
A study on semantic features of English set expressions containing words “Red” and “Green” with the reference to the Vietnamese equivalents / Nguyễn Thị Hòa; NHDKH Assoc.Prof Lê Văn Thanh 24-05-2017Quá trình nhận biết màu sắc được liên kết chặt chẽ với ngôn ngữ của chúng ta, vì thế hệ thống tên gọi màu sắc của các ngôn ngữ không giống nhau. Bản luận văn này được tiến hành nghiên cứu về các đặc trưng ngữ nghĩa của các ngữ cố định tiếng Anh có chứa hai từ màu “xanh” và “đỏ” với liên hệ tương đương tiếng Việt. Hai phương pháp chính được sử dụng nghiên cứu là miêu tả và phân tích đối chiếu nhằm tìm ra các đặc trưng ngữ nghĩa của các ngữ cố định có chứa hai từ màu “xanh” và “đỏ” trong tiếng Anh và so sánh đối chiếu với tương đương tiếng Việt. nhằm tìm ra những điểm giống và khác nhau trong các đặc trưng ngữ nghĩa của các ngữ cố định tiếng Anh và tiếng Việt. Sau khi so sánh, người viết rút ra kết luận các ngữ cố định màu sắc đều hàm chứa các yếu tố văn hóa cũng như phong tục tập quán. Tuy nhiên, do đặc trưng ngôn ngữ nên có một số ngữ cố định có trong tiếng nh mà không có trong tiếng Việt và ngược lại.
English suffixes and their productiveness in word formation / Nguyễn Thị Hoa; NHDKH Dr Nguyen Thi Thu Huong24-05-2017The major aim of the study is to clarify English suffixes and their productiveness in word formation. The objectives of the study is to systematize , clarify, carry out a thorough scrutiny into productive suffixes and discover the Vietnamese learners’ mistakes, find out solutions, help students get a deeper understanding of English suffixes in general and English suffixes in particular. The study was completed by several means of main methods: descriptive and analysis method. This thesis has contributed some research results: the role of suffixes in English word formation, the types of English suffixes, productive suffixes and the problems are caused by suffixes in English for Vietnamese learners.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1930