Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn Thành phố Ninh Bình / Lê Thị Thùy Chinh; NHDKH PGS.TS Nguyễn Đức Minh02-10-2018Tóm tắt luận văn: Đề tài được nghiên cứu, thực hiện nhằm làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn thành phố Ninh Bình. Để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, chứng minh, tổng hợp, diễn giải, hệ thống hóa, so sánh, đối chiếu. Trên cơ sở đó, luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng dân sự, hợp đồng xây dựng, hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn tại thành phố Ninh Bình. Trên cơ sở đó luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn tại thành phố Ninh Bình. Có thể nói, luận văn này là công trình khoa học pháp lý ở cấp độ thạc sỹ đầu tiên ở nước ta đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn tại thành phố Ninh Bình theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật xây dựng năm 2014 Góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật nước ta về hợp đồng giám sát xây dựng.
Chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng / Trần Thanh Hồng; NHDKH TS Bùi Thị Hồng Việt10-08-2018Mục tiêu nghiên cứu của luận văn Đề tài nghiên cứu và hệ thống được cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng ngân hàng Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng , đồng thời đưa ra một số kiến nghị để thực hiện thành công các giải pháp. Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn gồm 3 bước: - Bước 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại - Bước 2: Sử dụng phương pháp bảng biẻu thống kê, so sánh, đối chiếu phân tích số liệu để thấy được thực trạng chất lượng tín dụng của Vietinbank – Chi nhánh Hai Bà Trưng - Bước 3: Tác giả đưa ra mục tiêu- phương huớng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Hai Bà Trưng Kết quả nghiên cứu - Kết quả về lý luận: Đề tài làm rõ được lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại . Các kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hiểu rõ về kinh doanh tiền tệ trong ngân hàng thương mại - Về sản phẩm của đề tài: Kết quả nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo cho Vietinbank – Chi nhánh Hai Bà Trưng nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung.
Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức / Nguyễn Thu Hà; NHDKH PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng10-08-2018Hế thống hóa được lý thuyết về đào tạo, bồi dưỡng và các phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm phân tích tình hình đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, cụ thể là cán bộ viên chức tại bệnh viện. Luận văn tập trung nghiên cứu công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức và viện chức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016. Luận văn sử dụng các phương phap nghiên cứu truyền thống kết hợp với hiện đai nhứ quy nạp, phỏng vấn, tổng hợp, nhằm tìm hiểu những hạn chế, nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức viên chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong quá trình phân tích có thể thấy, công tác đào tạo CCVC tại bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu trong những năm qua. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu của ngành y trong tương lai, thì công tác đào tạo bồi dưỡng tại đây vãn còn một số hạn chế như: kinh phí đào tạo còn hạn hẹp, nguồn giáo viên ngày càng khan hiếm, số lượng CCVC được đi đào tạo vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Từ những nhận định trên, luận văn đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo CCVC tại đây như: tự chủ động nguồn kinh phí đào tạo theo kế hoạch hàng năm; xây dựng đội ngũ giáo viên ngay trong bênh viện; quy hoạch thêm cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng CCVC của bệnh viện.
Áp dụng Bộ luật Dân sự 2015 giải quyết tranh chấp lao động cá nhân / Nguyễn Minh Quân; NHDKH TS Nguyễn Trí Tuệ30-07-2018NLĐ khi tham gia vào quan hệ lao động chịu sự quản lý từ phía NSDLD, và trong trường hợp này, khi đã rơi vào tình trạng phụ thuộc NSDLĐ, NSDLĐ có nhiều quyền và khả năng xâm phạm những quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Bên cạnh những tranh chấp, bất đồng, xung đột về các quyền và lọi ích cơ bản giữa các bên trong quan hệ lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi hay vấn đề an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc... thì với sự phong phú đa dạng cũng như chuyển hóa " linh hoạt " của quan hệ lao động, những phát sinh từ những vấn đề khác như bảo vệ tài sản của NLĐ trong quá trình làm việc hay bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ từ phía chủ sử dụng lao động... là những vấn đề cần thiết đặt ra nghiên cứu theo quy định của đạo luật chung là Bộ luật Dân sự năm 2015. Ngoài phần mở đầu, kết luật và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương. Chương 1 đề cập đến một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và áp dụng quy định của BLDS trong giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Chương 2: Nội dung của việc áp dụng quy định của BLDS trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Chương 3: Luận văn phân tích thực tiễn thực hiện và kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong việc áp dụng quy định của BLDS giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Việt Nam hiện nay.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 2107