Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Chế độ pháp lý về quản tài viên theo Luật phá sản năm 2014 / Nguyễn Thạch Thảo; NHDKH TS Nguyễn Kiều Giang26-04-2019- Luận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận về quản tài viên và chế độ pháp lý về quản tài viên. - Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về quản tài viên và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về quản tài viên. - Luận văn đề xuất một số các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật điều chỉnh chế độ pháp lý về quản tài viên và nâng cao hiệu quả thực hiện chế định này trong thực tiễn.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện hành / Trịnh Hoàng Miên; NHDKH PGS.TS Bùi Nguyên Khánh26-04-2019Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật và để từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại ở Việt Nam hiện nay. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, so sánh được sử dụng chủ yếu để đánh giá, nhận xét về các quy định pháp luật hiện hành về chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại trong tương quan so sánh với các quy định trước đây cũng như pháp luật quốc tế. Ngoài ra, tác giả cũng sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp lịch sử để đánh giá sự phát triển và những hạn chế cần khắc phục của pháp luật hiện hành. Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã nghiên cứu lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại đồng thời luận văn cũng nêu lên những thực trạng, tồn tại và thách thức trong việc áp dụng và thực thi các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại. Từ đó nêu ra một số kiến nghị, giải pháp cơ bản khắc phục những bất cập nhằm hoàn thiện pháp luật.
Pháp luật về chi trả bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Lan; NHDKH TS Đỗ Thị Dung26-04-2019Mặc dù được Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định cụ thể, song qua quá trình thực hiện, một số quy định về chi trả bảo hiểm xã hội đã bộc lộ những bất cập do không phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan bảo hiểm xã hội và địa phương. Trong đó có bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nơi thực hiện thường xuyên các hoạt động chi trả bảo hiểm xã hội với số lượng lớn đối tượng tham gia so với các huyện, thị xã khác trong phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn vẫn còn một số vướng mắc. Trên cơ sở phương pháp luận của học thuyết Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, cũng như các phương pháp nghiên cứu cụ thể, luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận về pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội, đi sâu phân tích thực trạng pháp luật hiện hành Việt Nam về chi trả bảo hiểm xã hội và thực tiễn thực hiện tại bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Từ những bất cập trong quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội, luận văn kiến nghị hoàn thiện một số quy định về chi trả bảo hiểm xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Thực tiễn ký kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp ở Hải Phòng / Đào Thị Lệ Quyên; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Chí26-04-2019Phần 1: Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận về ký kết hợp đồng lao động. Phân tích, thực trạng pháp luật về ký kết hợp đồng lao động và thực tiễn ký kết hợp đồng lao động tại thành phố Hải Phòng. 2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn đã dùng phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước làm cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu, đánh giá đúng đắn các vấn đề. Phần 2: Kết quả nghiên cứu 1. Làm rõ một số vấn đề lý luận. 2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện; chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật về ký kết hợp đồng lao động. 3. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Phần 3: Kết luận Luận văn góp phần làm sâu sắc thêm lý luận về vấn đề ký kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Luận văn sẽ góp phần là tài liệu tham khảo có giá trị trong quá trình nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, áp dụng pháp luật… Việc tìm hiểu và tuyên truyền về vấn đề này đang rất cần thiết và quan trọng góp phần phát triển đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.
Đảm bảo quyền của lao động nữ trong pháp luật an sinh xã hội / Phạm Thị Lan Hương; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Chí26-04-2019Phần 1: Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: cung cấp cho người đọc các quy định của pháp luật hiện hành; đánh giá mức độ đảm bảo quyền trong thực tiễn; tìm ra nguyên nhân, hướng khắc phục những hạn chế, bất cập. 2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp: nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, phân tích - tổng hợp, Luật học so sánh, thu thập thông tin. Phần 2: Kết quả nghiên cứu 1. Làm rõ một số vấn đề lý luận. 2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện; chỉ ra những hạn chế, bất cập. 3. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Phần 3: Kết luận Các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật các nước, pháp luật Việt Nam đều có chính sách ưu đãi đối với lao động nữ trong lĩnh vực an sinh xã hội. Tuy nhiên, các quy định về đảm bảo quyền của lao động nữ của pháp luật an sinh xã hội nước ta cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định cần phải tiếp tục khắc phục, hoàn thiện.
Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công chứng / Nguyễn Duy Thắng; NHDKH TS Trần Thị Thúy26-04-2019+ Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Mục đích đưa ra được những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công chứng ở Việt Nam. Luận văn kết hợp sử dụng các biện pháp tổng hợp, phân tích, đối chiếu, so sánh, khái quát và phương pháp lịch sử để giải quyết nội dung khoa học của đề tài. + Kết quả nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật hiện hành và đưa ra được những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công chứng ở Việt Nam. + Kết luận và khuyến nghị: Việc hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công chứng cần chính xác, rõ ràng, phù hợp, khả thi để bảo đảm hiệu quả thi hành trên thực tế, thực sự có tác dụng để góp phần bảo đảm cho hoạt động công chứng pháp triển, đáp ứng được công cuộc phát triển của đất nước.
Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Ngô Quang Trung; NHDKH TS Lê Đình Nghị26-04-2019Luận văn là nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, trên cơ sở đó đưa ra thực trạng về việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trên thực tế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hiện nay. Cơ sở phương pháp luận để nghiên cứu đề tài là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của học thuyết Mác – Lê-nin, gắn kết tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chế định chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong giai đoạn hiện nay. Phương pháp nghiên cứu đề tài bao gồm một số phương pháp như phương pháp lịch sử, tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu, thống kê… để làm rõ từng từng, từng lĩnh vực của đề tài. Nhãn hiệu là tài sản vô hình có giá trị rất lớn đối với mỗi một doanh nghiệp, do đó, vấn đề xây dựng, bảo vệ và phát huy có hiệu quả các giá trị của nhãn hiệu cũng như các đối tượng sở hữu trí tuệ khác là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để thực hiện thành công nhiệm vụ đó. Tuy nhiên hiện nay, các vấn đề lý luận cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chưa được làm rõ, dẫn đến có nhiều cách hiểu không thống nhất, nhiều doanh nghiệp còn nhầm lẫn nó với các hình thức chuyển giao một số đối tượng sở hữu công nghiệp khác. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam là một vấn đề rất bức thiết, đòi hỏi cần phải có những chủ trương, chính sách pháp luật cụ thể từ phía Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi nước ta đang trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay / Dương Hồng Cường; NHDKH TS Trần Thị Thúy26-04-20191. Mục đích của nghiên cứu và phạm vi - Mục đích: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ đó nêu lên một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần khắc phục những hạn chế mà pháp luật trong lĩnh vực này hiện đang gặp phải nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam. - Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu các quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 có so sánh, bình luận với Luật Đất đai năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2009; Luật Xây dựng năm 2003 có so sánh với Luật Xây dựng năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Thủ đô năm 2012; và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 2. Phương pháp được dùng trong nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Phương pháp nghiên cứu cụ thể của đề, đi từ cái chung, tổng quát đến cái riêng, cụ thể và phương pháp khoa học khác như so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê,... 3. Kết quả nghiên cứu quan trọng nhất Luận văn góp phần làm phong phú thêm cơ sở lí luận và thực tiễn pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành đất đai.
Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình / Phạm Thị Minh Thư; NHDKH PGS.TS Đào Thị Hằng26-04-2019Luận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận về khái niệm, đặc điểm, cũng như ý nghĩa, vai trò của bảo hiểm thất nghiệp. - Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về bảo hiểm thất nghiệp; Trình bày thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Ninh Bình. - Luận văn đề xuất một số các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Ninh Bình
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 2140