Giáo trình
345.597 GIA
Giáo trình luật hình sự Việt Nam
DDC 345.597
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Hòa
Nhan đề Giáo trình luật hình sự Việt Nam
Nhan đề Tập 1
Nhan đề GS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Lần xuất bản In lần thứ 19 có sử đổi chương II, XIII, XV, XVI
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2013
Mô tả vật lý 479 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Giới thiệu các khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản và nguồn của luật hình sự Việt Nam. Tội phạm và cấu thành tội phạm. Khách thể và mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan của tội phạm... cùng các vấn đề liên quan đến hình phạt. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con ngườ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07111054
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176679
0021
00437A066D1-3A79-41E3-9AA1-2F7C300A77E0
005202304061010
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20230406101030|btcphuong|c20230405121322|dtcphuong|y20230330151829|ztcphuong
082 |a345.597|bGIA
100 |aNguyễn, Ngọc Hòa
245 |aGiáo trình luật hình sự Việt Nam
245|nTập 1
245|cGS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa
250 |aIn lần thứ 19 có sử đổi chương II, XIII, XV, XVI
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2013
300 |a479 tr. ; |c21 cm
520 |aGiới thiệu các khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản và nguồn của luật hình sự Việt Nam. Tội phạm và cấu thành tội phạm. Khách thể và mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan của tội phạm... cùng các vấn đề liên quan đến hình phạt. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con ngườ
653 |aGiáo trình
653 |aLuật hình sự
653 |aPháp luật Việt Nam
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07111054
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07111054 Kho Khoa Luật 345.597 GIA Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào