Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DU-C
Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay /
DDC 343.67
Tác giả CN Dương, Hồng Cường
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay / Dương Hồng Cường; NHDKH TS Trần Thị Thúy
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 106 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích của nghiên cứu và phạm vi - Mục đích: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ đó nêu lên một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần khắc phục những hạn chế mà pháp luật trong lĩnh vực này hiện đang gặp phải nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam. - Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu các quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 có so sánh, bình luận với Luật Đất đai năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2009; Luật Xây dựng năm 2003 có so sánh với Luật Xây dựng năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Thủ đô năm 2012; và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 2. Phương pháp được dùng trong nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Phương pháp nghiên cứu cụ thể của đề, đi từ cái chung, tổng quát đến cái riêng, cụ thể và phương pháp khoa học khác như so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê,... 3. Kết quả nghiên cứu quan trọng nhất Luận văn góp phần làm phong phú thêm cơ sở lí luận và thực tiễn pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành đất đai.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kế hoạch sử dụng đất
Từ khóa tự do Pháp luật về quy hoạch
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103285
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101141
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172652
0027
004400DCA53-4BD7-4DAC-B848-AA97E58638D0
005201907301309
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190730130917|bdtmkhue|y20190426103734|zdtmkhue
082 |a343.67|bDU-C
100 |aDương, Hồng Cường
245 |aHoàn thiện pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay / |cDương Hồng Cường; NHDKH TS Trần Thị Thúy
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a106 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích của nghiên cứu và phạm vi - Mục đích: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ đó nêu lên một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần khắc phục những hạn chế mà pháp luật trong lĩnh vực này hiện đang gặp phải nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam. - Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu các quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 có so sánh, bình luận với Luật Đất đai năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2009; Luật Xây dựng năm 2003 có so sánh với Luật Xây dựng năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Thủ đô năm 2012; và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 2. Phương pháp được dùng trong nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Phương pháp nghiên cứu cụ thể của đề, đi từ cái chung, tổng quát đến cái riêng, cụ thể và phương pháp khoa học khác như so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê,... 3. Kết quả nghiên cứu quan trọng nhất Luận văn góp phần làm phong phú thêm cơ sở lí luận và thực tiễn pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành đất đai.
653 |aViệt Nam
653 |aKế hoạch sử dụng đất
653 |aPháp luật về quy hoạch
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103285
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101141
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/duonghongcuong/duonghongcuong_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103285 Kho Khoa Luật 343.67 DU-C Luận văn 1
2 08101141 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 DU-C Luận văn 2
  1 of 1