Sách TK Tiếng Việt
335.4346 CHI
Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh/Phùng Hữu Phú /
DDC 335.4346
Nhan đề Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh/Phùng Hữu Phú / PGS. Phùng Hữu Phú, GS. Vũ Dương Ninh, PGS. Lê Mậu Hãn, PTS. Phạm Xanh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995
Mô tả vật lý 203 tr ; 19 cm
Tóm tắt Khẳng định vấn đề đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một chiến lược thực sự, có nội dung cụ thể, rộng lớn chứ không chỉ là vấn đề sách lược và Người đã vận dụng nó rất đúng đắn, hiệu quả để tổ chức cả một dân tộc chiến đấu dành độc lập tự do, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới.
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01207890
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127687
0022
0048EEE30C9-4B26-49E4-AE46-62FC8863F3DF
005201501290921
008081223s1995 vm| vie
0091 0
039|y20150129092116|zhou06
082 |a335.4346|bCHI
24500|aChiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh/Phùng Hữu Phú / |cPGS. Phùng Hữu Phú, GS. Vũ Dương Ninh, PGS. Lê Mậu Hãn, PTS. Phạm Xanh.
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c1995
300 |a203 tr ; |c19 cm
520 |aKhẳng định vấn đề đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một chiến lược thực sự, có nội dung cụ thể, rộng lớn chứ không chỉ là vấn đề sách lược và Người đã vận dụng nó rất đúng đắn, hiệu quả để tổ chức cả một dân tộc chiến đấu dành độc lập tự do, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới.
653 |aChính trị
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01207890
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01207890 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 CHI Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào