Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LE-D
Pháp luật về xác minh. thu nhập chứng cứ trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Thị Dung
Nhan đề Pháp luật về xác minh. thu nhập chứng cứ trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Dung; GVHD: TS. Nguyễn Triều Dương
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 76tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp kịnh doanh thương mại theo quy định của pháp luật...
Từ khóa tự do Giải quyết
Từ khóa tự do Tranh chấp
Từ khóa tự do Chứng cứ
Từ khóa tự do Thu thập
Từ khóa tự do Xác minh
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502566
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01502567
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173362
0027
0048B3C0A5D-ADFB-42F2-92C8-098C8E6794BC
005202005111454
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200511005449|btdnam|y20200327013220|ztdnam
082 |a343.67|bLE-D
100 |aLê, Thị Dung
245 |aPháp luật về xác minh. thu nhập chứng cứ trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa / |cLê Thị Dung; GVHD: TS. Nguyễn Triều Dương
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a76tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp kịnh doanh thương mại theo quy định của pháp luật...
653 |aGiải quyết
653 |aTranh chấp
653 |aChứng cứ
653 |aThu thập
653 |aXác minh
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502566
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01502567
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/lethidung/lethidung_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502566 Kho Luận văn 343.67 LE-D Luận văn 1
2 01502567 Kho Khoa Luật 343.67 LE-D Luận văn 2
  1 of 1