Luận văn
343.67 PH-T
Pháp luật về thành viên độc lập hội đồng quản trị ở Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Phạm, Minh Thắng
Nhan đề Pháp luật về thành viên độc lập hội đồng quản trị ở Việt Nam / Phạm Minh Thắng; NHDKH TS Trần Thị Bảo Ánh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 65 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là phân tích, đánh giá pháp luật về quy chế pháp lý về thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh diễn giải được sử dụng trong các chương của luận văn để giải quyết mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 2. Kết quả nghiên cứu của luận văn Thứ nhất: Luận văn sẽ phân tích về sự cần thiết phải có thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong tổ chức quản lý doanh nghiệp; Thứ hai: Dự kiến kết quả nghiên cứu luận văn sẽ phân tích, đánh giá các quy định pháp luật về thành viên Hội đồng quản trị độc lập ở Việt Nam, đồng thời nhận diện những tồn tại, bất cập của pháp luật về vấn đề này trên cơ sở đánh giá thực trạng thi hành quy định pháp luật. Thứ ba, luận văn sẽ xây dựng một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị ở Việt Nam. 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Sửa đổi các quy định của pháp luật theo hướng quy định tăng số lượng thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị của công ty; sửa đổi quy định về nhiệm kỳ của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị;… Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị là cần có cơ chế để đánh giá vai trò độc lập của thành viên Hội đồng quản trị và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công bố thông tin về quản trị công ty cổ phần.
Từ khóa tự do Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101100
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103244
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172611
0027
00435D1F7F3-D78F-48AE-9C89-DB019E9310E7
005201908191548
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190819154845|bdtmkhue|y20190425093355|zdtmkhue
082 |a343.67|bPH-T
100 |aPhạm, Minh Thắng
245 |aPháp luật về thành viên độc lập hội đồng quản trị ở Việt Nam / |cPhạm Minh Thắng; NHDKH TS Trần Thị Bảo Ánh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a65 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là phân tích, đánh giá pháp luật về quy chế pháp lý về thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh diễn giải được sử dụng trong các chương của luận văn để giải quyết mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 2. Kết quả nghiên cứu của luận văn Thứ nhất: Luận văn sẽ phân tích về sự cần thiết phải có thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong tổ chức quản lý doanh nghiệp; Thứ hai: Dự kiến kết quả nghiên cứu luận văn sẽ phân tích, đánh giá các quy định pháp luật về thành viên Hội đồng quản trị độc lập ở Việt Nam, đồng thời nhận diện những tồn tại, bất cập của pháp luật về vấn đề này trên cơ sở đánh giá thực trạng thi hành quy định pháp luật. Thứ ba, luận văn sẽ xây dựng một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị ở Việt Nam. 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Sửa đổi các quy định của pháp luật theo hướng quy định tăng số lượng thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị của công ty; sửa đổi quy định về nhiệm kỳ của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị;… Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị là cần có cơ chế để đánh giá vai trò độc lập của thành viên Hội đồng quản trị và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công bố thông tin về quản trị công ty cổ phần.
653 |aThành viên độc lập Hội đồng quản trị.
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101100
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103244
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/phamminhthang/phamminhthang_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 08101100 Kho Luận văn 343.67 PH-T Luận văn 2
2 07103244 Kho Khoa Luật 343.67 PH-T Luận văn 1
  1 of 1