Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LE-C
Hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn Thành phố Ninh Bình /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Thị Thùy Chinh
Nhan đề Hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn Thành phố Ninh Bình / Lê Thị Thùy Chinh; NHDKH PGS.TS Nguyễn Đức Minh
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 102 tr. ; A4
Tóm tắt Tóm tắt luận văn: Đề tài được nghiên cứu, thực hiện nhằm làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn thành phố Ninh Bình. Để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, chứng minh, tổng hợp, diễn giải, hệ thống hóa, so sánh, đối chiếu. Trên cơ sở đó, luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng dân sự, hợp đồng xây dựng, hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn tại thành phố Ninh Bình. Trên cơ sở đó luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn tại thành phố Ninh Bình. Có thể nói, luận văn này là công trình khoa học pháp lý ở cấp độ thạc sỹ đầu tiên ở nước ta đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn tại thành phố Ninh Bình theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật xây dựng năm 2014 Góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật nước ta về hợp đồng giám sát xây dựng.
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Thành phố Ninh Bình
Từ khóa tự do Giám sát xây dựng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08100997
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103133
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171329
0027
00434366D28-B340-4F5E-8C1D-DB258FD9D27C
005201810021542
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181002154209|bminhkhue|y20181002152919|zminhkhue
082 |a343.67|bLE-C
100 |aLê, Thị Thùy Chinh
245 |aHợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn Thành phố Ninh Bình / |cLê Thị Thùy Chinh; NHDKH PGS.TS Nguyễn Đức Minh
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a102 tr. ; |cA4
520 |aTóm tắt luận văn: Đề tài được nghiên cứu, thực hiện nhằm làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn thành phố Ninh Bình. Để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, chứng minh, tổng hợp, diễn giải, hệ thống hóa, so sánh, đối chiếu. Trên cơ sở đó, luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng dân sự, hợp đồng xây dựng, hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn tại thành phố Ninh Bình. Trên cơ sở đó luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn tại thành phố Ninh Bình. Có thể nói, luận văn này là công trình khoa học pháp lý ở cấp độ thạc sỹ đầu tiên ở nước ta đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về hợp đồng giám sát xây dựng từ thực tiễn tại thành phố Ninh Bình theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật xây dựng năm 2014 Góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật nước ta về hợp đồng giám sát xây dựng.
653 |aHợp đồng
653 |aKinh tế
653 |aThành phố Ninh Bình
653 |aGiám sát xây dựng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08100997
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103133
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2017/343.67/lethithuychinh/lethithuychinh_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103133 Kho Khoa Luật 343.67 LE-C Luận văn 1
2 08100997 Kho Luận văn 343.67 LE-C Luận văn 2
  1 of 1