Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
808.83 MOT
101 Câu Chuyện làm Thay Đổi Cuộc Sống = :
DDC 808.83
Nhan đề 101 Câu Chuyện làm Thay Đổi Cuộc Sống = : Trái Tim Nhân Hậu / Tri Thức Việt
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Lao Động, 2011
Mô tả vật lý 311 tr ; 21 cm
Tóm tắt Tài liệu cung cấp các thông tin về trái tim nhân hậu
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Hạt giống tâm hồn
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(3): 01208216, 01210588-9
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01208217
000 00000caa a2200000 4500
0016743
0022
00410324
005201501191518
008120221s2011 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150119151833|bhou10|c20150119151714|dhou10|y20140830230243|zadmin
082 |a808.83|223|bMOT
24500|a101 Câu Chuyện làm Thay Đổi Cuộc Sống = : |bTrái Tim Nhân Hậu / |cTri Thức Việt
260 |aHà Nội : |bNXB Lao Động, |c2011
300 |a311 tr ; |c21 cm
520 |aTài liệu cung cấp các thông tin về trái tim nhân hậu
653 |aVăn học
653 |aHạt giống tâm hồn
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(3): 01208216, 01210588-9
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01208217
890|a4|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01208216 Kho Sách TK Tiếng Việt 808.83 MOT Sách Tiếng Việt 1
2 01208217 Kho Khoa Luật 808.83 MOT Sách Tiếng Việt 2
3 01210588 Kho Sách TK Tiếng Việt 808.83 MOT Sách Tiếng Việt 3
4 01210589 Kho Sách TK Tiếng Việt 808.83 MOT Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào