Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
332 PH-D
Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp /
DDC 332
Tác giả CN Phạm, Văn Dược
Nhan đề Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp / PGS.TS. Phạm Văn Dược
Thông tin xuất bản TP.HCM : Giao thông vận tải, 2010
Mô tả vật lý 276tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Phân tích tài chính
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162713
0022
004AFB46F14-7834-4716-8F84-BA87C8C48546
005201703221507
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170322150727|bnamtd|y20170322141855|znamtd
082 |a332|bPH-D
100 |aPhạm, Văn Dược
245 |aBáo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp / |cPGS.TS. Phạm Văn Dược
260 |aTP.HCM : |bGiao thông vận tải, |c2010
300 |a276tr. ; |c24cm
653 |aDoanh nghiệp
653 |aBáo cáo tài chính
653 |aPhân tích tài chính
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/baocaovaphantichtaichinhdn/baocaovaphantichtaichinhdn_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào