Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
338.5 NG-T
Bài tập kinh tế học vi mô :
DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn, Đại Thắng
Nhan đề Bài tập kinh tế học vi mô : Dành cho sinh viên khối quản trị kinh doanh / TS. Nguyễn Đại Thắng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 168 tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Vi mô
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161486
0022
00479E5C489-0643-4AB5-A84A-0F86C3432E9F
005201703291426
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170329142626|bnamtd|c20170224113607|dnamtd|y20170224110603|znamtd
082 |a338.5|bNG-T
100 |aNguyễn, Đại Thắng
245 |aBài tập kinh tế học vi mô : |bDành cho sinh viên khối quản trị kinh doanh / |cTS. Nguyễn Đại Thắng
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a168 tr. ; |c24 cm
653 |aBài tập
653 |aQuản trị
653 |aKinh doanh
653 |aKinh tế học
653 |aVi mô
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/btkinhtehocvimo/btkinhtehocvimo_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào