Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
576.5 PH-H
Di truyền học /
DDC 576.5
Tác giả CN Phạm, Thành Hổ
Nhan đề Di truyền học / Phạm Thành Hổ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 11
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2010
Mô tả vật lý 619 tr ; 24 cm
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Công nghệ di truyền
Từ khóa tự do Di truyền
Từ khóa tự do Di truyền học
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(4): 10100049-52
000 00000cam a2200000 4500
00128045
0022
004965F913C-50BC-41B2-93C0-B437E85A2D96
005201703250915
008081112b2010 vm| be 000 0 vie d
0091 0
020|c130000
039|a20170325091540|bthaonguyen.cnsh|y20150130162222|zhou10
041 |avie
044 |avm|
082 |a576.5|211|bPH-H
100 |aPhạm, Thành Hổ
245 |aDi truyền học / |cPhạm Thành Hổ
250 |aTái bản lần thứ 11
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2010
300 |a619 tr ; |c24 cm
653 |aSinh học
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aCông nghệ di truyền
653 |aDi truyền
653 |aDi truyền học
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(4): 10100049-52
890|a4|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100050 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 PH-H Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:07-10-2020
2 10100049 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 PH-H Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:07-10-2020
3 10100051 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 PH-H Sách Tiếng Việt 4
4 10100052 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 PH-H Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:07-10-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào