Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
515 VU-T
Giáo trình giải tích 2 /
DDC 515
Tác giả CN Vũ, Gia Tê
Nhan đề Giáo trình giải tích 2 / TS. Vũ Gia Tê(chủ biên),Nguyễn Thị Dung, Đỗ Phi Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Thông tin và Truyền thông, 2010
Mô tả vật lý 327 tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Lí thuyết trường
Từ khóa tự do Vi phân
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tích phân
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127516
0022
004EF5BACA2-65F6-45A5-B637-9A48FB5CA8BD
005201609171633
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20160917163148|bnamtd|y20150127101157|znamtd
082 |a515|bVU-T
100 |aVũ, Gia Tê
245 |aGiáo trình giải tích 2 / |cTS. Vũ Gia Tê(chủ biên),Nguyễn Thị Dung, Đỗ Phi Nga
260 |aHà Nội : |bNxb Thông tin và Truyền thông, |c2010
300 |a327 tr. ; |c24 cm
653 |aGiải tích
653 |aLí thuyết trường
653 |aVi phân
653|aGiáo trình
653|aTích phân
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/giaotrinhgiaitich2/giaotrinhgiaitich2_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào