Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
346.597 LUA
Luật chứng khoán
DDC 346.597
Nhan đề Luật chứng khoán
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Tư pháp, 2007
Mô tả vật lý 137 tr ; 19 cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Từ khóa tự do Pháp luật.
Từ khóa tự do Chứng khoán.
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(9): 01205080-7, 01207539
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07101742-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126538
0022
0041E5B19DF-B33C-433E-B802-FD484AA7D83F
005201501201119
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20150120111853|zhou06
082 |a346.597|bLUA
24500|aLuật chứng khoán
260 |aHà Nội : |bNxb. Tư pháp, |c2007
300 |a137 tr ; |c19 cm
653 |aViệt Nam
653 |aLuật kinh tế
653 |aPháp luật.
653 |aChứng khoán.
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(9): 01205080-7, 01207539
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07101742-6
890|a14|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01205080 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 01205081 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 01205082 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 01205083 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 01205084 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 5
6 01205085 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 6
7 01205086 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 7
8 01205087 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 8
9 01207539 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 9
10 07101742 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào