Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
335.4346 PH-A
Hướng dẫn học Tư tưởng Hồ Chí Minh /
DDC 335.4346
Tác giả CN Phạm, Ngọc Anh
Nhan đề Hướng dẫn học Tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS.TS Phạm Ngọc Anh
Thông tin xuất bản H. : Thế Giới, 2016
Mô tả vật lý 103 tr. ; 24cm.
Tóm tắt Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc học tập, khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Đảng Cộng sản Việt Nam và về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tư tưởng, đạo đức, văn hoá, nhân văn Hồ Chí Minh. Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh-Hướng dẫn học Tư tưởng Hồ Chí Minh-Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(13): 06101657-69
000 00000ndm a2200000 4500
00167731
0021
004B4EA6D15-2005-44E0-9B8E-1DF15DE28635
005201803221037
008140407s2016 vm| a 000 0 vie d
0091 0
020|c25000
039|y20180322103804|ztrangdk
041 |avie
044 |avm|
082|a335.4346|bPH-A|223
090 |bPH-A
100 |aPhạm, Ngọc Anh
245 |aHướng dẫn học Tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPGS.TS Phạm Ngọc Anh
260 |aH. : |bThế Giới, |c2016
300 |a103 tr. ; |c24cm.
520 |aĐối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc học tập, khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Đảng Cộng sản Việt Nam và về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tư tưởng, đạo đức, văn hoá, nhân văn Hồ Chí Minh. Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới
653 |aHồ Chí Minh|aHướng dẫn học Tư tưởng Hồ Chí Minh|aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(13): 06101657-69
890|a13|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06101657 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 1
2 06101658 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 2
3 06101659 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 3
4 06101660 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 4
5 06101661 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 5
6 06101662 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 6
7 06101663 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 7
8 06101664 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 8
9 06101665 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 9
10 06101666 Kho Khoa Kinh tế 335.4346 PH-A Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào