Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
343.67 NG-M
Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài trong xu thế toàn cầu hóa tại Việt Nam. Mã số V2018-03 :
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phan Mai
Nhan đề Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài trong xu thế toàn cầu hóa tại Việt Nam. Mã số V2018-03 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Viện / Nguyễn Thị Phan Mai
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 92 tr. ; A4
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quản lý lao động nước ngoài
Từ khóa tự do Xu thế toàn cầu hóa
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173946
0029
0041D20C95D-2EBA-441F-A4B3-C648F1710A64
005202009151058
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200914205809|bdtmkhue|y20200914201755|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-M
100 |aNguyễn, Thị Phan Mai
245 |aPháp luật về quản lý lao động nước ngoài trong xu thế toàn cầu hóa tại Việt Nam. Mã số V2018-03 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Viện / |cNguyễn Thị Phan Mai
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a92 tr. ; |cA4
653 |aViệt Nam
653 |aQuản lý lao động nước ngoài
653 |aXu thế toàn cầu hóa
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/343.67/nguyenthiphanmai/1biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào