Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
658 NG-A
Nâng cao khả năng đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp cho sinh viên Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số MHN 2019-29 :
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lan Anh
Nhan đề Nâng cao khả năng đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp cho sinh viên Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số MHN 2019-29 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và công nghệ cấp Trường / Nguyễn Thị Lan Anh; Nguyễn Văn Hải
Thông tin xuất bản H, : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 109 tr. ; A4
Từ khóa tự do Đọc
Từ khóa tự do Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Hiểu
Từ khóa tự do Phân tích báo cáo Tài chính Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700061
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173941
0029
004D4D58718-1391-4FAE-AAC4-16C327166645
005202009081422
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200908002234|bdtmkhue|y20200907200833|zdtmkhue
082 |a658|bNG-A
100 |aNguyễn, Thị Lan Anh
245 |aNâng cao khả năng đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp cho sinh viên Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số MHN 2019-29 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và công nghệ cấp Trường / |cNguyễn Thị Lan Anh; Nguyễn Văn Hải
260 |aH, : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a109 tr. ; |cA4
653 |aĐọc
653 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aHiểu
653 |aPhân tích báo cáo Tài chính Doanh nghiệp
653 |aSinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aNguyễn Văn Hải
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700061
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2019/658/nguyenthilananh/nguyenthilananh_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700061 Kho Kết quả NCKH 658 NG-A Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1