Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
390.0899593059761 A_T
Nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum /
DDC 390.0899593059761
Tác giả CN A, Tuấn
Nhan đề Nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum / A Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2017
Mô tả vật lý 318 tr. : Ảnh màu, bảng ; 21 cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Tổng quan về người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Giới thiệu một số nghi lễ cộng đồng quan trọng trong đời sống của người Xơ Teng hiện nay. Vai trò, sự biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với nghi lễ cộng đồng người Xơ Teng
Từ khóa tự do Nghi lễ
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Kon Tum
Từ khóa tự do Dân tộc Xơ Đăng
Từ khóa tự do Tu Mơ Rông
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213649
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173879
0022
0048BA339B5-86A0-4D5B-A0A8-2922F0BB6AA1
005202008071045
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20200806204528|zdtmkhue
082 |a390.0899593059761|bA_T
100 |aA, Tuấn
245 |aNghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum / |cA Tuấn
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2017
300 |a318 tr. : |bẢnh màu, bảng ; |c21 cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aTổng quan về người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Giới thiệu một số nghi lễ cộng đồng quan trọng trong đời sống của người Xơ Teng hiện nay. Vai trò, sự biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với nghi lễ cộng đồng người Xơ Teng
653 |aNghi lễ
653 |aPhong tục
653 |aKon Tum
653 |aDân tộc Xơ Đăng
653 |aTu Mơ Rông
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213649
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213649 Kho Sách TK Tiếng Việt 390.0899593059761 A_T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào