Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-M
Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động thực trạng và kiến nghị /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Huy Mạnh
Nhan đề Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động thực trạng và kiến nghị / Nguyễn Huy Mạnh; PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 93 tr. ; A4
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hợp đồng lao động
Từ khóa tự do Thực trạng
Từ khóa tự do Kiến nghị
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500814
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152984
0027
0049717928B-B704-4F85-8824-A511ED7E1922
005201605181435
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160518143523|bminhkhue|y20160428095119|zminhkhue
082 |a343.67|bNG-M
100 |aNguyễn, Huy Mạnh
245 |aPháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động thực trạng và kiến nghị / |cNguyễn Huy Mạnh; PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a93 tr. ; |cA4
653 |aPháp luật
653 |aHợp đồng lao động
653 |aThực trạng
653 |aKiến nghị
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500814
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2015/343.67/nguyenhuymanh/1b´a lu-n v-n_01thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500814 Kho Luận văn 343.67 NG-M Luận văn 1
  1 of 1