Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / PGS.TS. Hoàng Trần Hậu29-01-2024Trình bày tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm. Phân tích hệ thống báo cáo tài chính, năng lực tài chính và dự báo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm
Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp / PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài24-01-2024Trình bày các vấn đề về văn hóa doanh nghiệp bao gồm: văn hóa, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, văn hóa trong nội bộ doanh nghiệp, trong xây dựng và phát triển thương hiệu
Giáo trình Quan hệ công chúng / ThS. Ngô Minh Cách24-01-2024Cung cấp những nội dung chủ yếu về quan hệ công chúng trong lĩnh vực kinh doanh phù hợp với mục tiêu và chương trình đào tạo
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / GS.TS. Ngô Thế Chi24-01-2024 Cập nhật những kiến thức về kế toán tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo tính khoa học, hiện đại phù hợp với điều kiện phát triển của thị trường Việt nam hiện nay.
Giáo trình Quản lý dự án / PGS.TS. Đinh Văn Hải23-01-2024Trình bày những kiến thức về dự án và quản lý dự án nói chung: xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu; quản lí những yếu tố cơ bản trong hoạt động dự án như quản lí thời gian, chi phí, nguồn lực, rủi ro... Cung cấp kiến thức về lập và thẩm định dự án đầu tư như: thẩm định thị trường, thẩm định kỹ thuật - công nghệ, thẩm định tổ chức quản lý; tài chính dự án và hiệu quả kinh tế - xã hội
Giáo trình pháp luật bảo hiểm / PGS.TS Ngô Văn Hiền23-01-2024Trình bày lý luận chung về pháp luật bảo hiểm, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Giáo trình bảo hiểm xã hội / TS. Hoàng Mạnh Cừ23-01-2024Những kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội, hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội, tài chính bảo hiểm xã hội, quản lí nhà nước về bảo hiểm xã hội
Giáo trình lý thuyết bảo hiểm / ThS. Võ Thị Pha23-01-2024Cung cấp một số kiến thức cơ bản về bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm; cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm; thị trường bảo hiểm và phân phối sản phẩm bảo hiểm; pháp luật và quản lý, giám sát nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Giáo trình kế toán bảo hiểm xã hội / GS.TS.NGND. Ngô Thế Chi23-01-2024Trình bày một số kiến thức cơ bản về lý luận kế toán bảo hiểm xã hội, hệ thống các đối tượng kế toán trong hoạt động của một đơn vị kế toán bảo hiểm xã hội: Tiền, vật tư, tài sản cố định, kế toán nguyên vật liệu, dụng cụ, các khoản thu phí, lệ phí, chênh lệch thu chi và quyết toán, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp, đầu tư tài chính...
Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp bảo hiểm / PGS.TS. Hoàng Mạnh Cừ23-01-2024Trình bày những vấn đề cơ bản về kế toán quản trị doanh nghiệp bảo hiểm; kế toán quản trị với việc lập dự toán kinh doanh trong doanh nghiệp bảo hiểm; kế toán quản trị chi phí và giá thành dịch vụ bảo hiểm; kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh bảo hiểm
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 245