Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Vai trò nhà nước trong tạo lập môi trường cạnh tranh doanh nghiệp ở Việt Nam : (Lấy ví dụ các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông) / Đinh Thị Thu Hạnh; NHDKH GS TS Phạm Quang Phan23-03-2018Vai trò Nhà nước là một pham trù mang tính lịch sử, nó biến đổi theo thời gian và không gian. Nhà nowsc có vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý nền kinh tế - xã hội nói chung, nền kinh tế thị trwoefng định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng , nhất là giai đoạn đầu phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái / Nguyễn Đức Phúc; NHDKH TS Ngô Văn Vượng23-03-2018Phân tích đánh giá chất lượng đào tạo của Trường trong những năm gần đây, qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giúp nhà trường nâng cao năng lực cạnh tranh và có những bước phát triển vững chắc trong giai đoạn tới, nhằm nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường với thị trường sức lao động và trong bước xây dựng để nâng cấp trường.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 196