Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Hoàn thiện quản lý kê khai thuế điện tử tại Cục thuế Thành phố Hà Nội / Trần Đình Vinh; NHDKH GS.TS Nguyễn Kim Truy18-06-20181.Lý do chọn đề tài: Đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện đối với ngành thuế Việt Nam, tuy nhiên còn ít các nghiên cứu đề cập đến thực trạng quản lý kê khai thuế điện tử tại nước ta nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng. Mặc dù, trên thế giới, khai thuế điện tử đã được áp dụng tương đối phổ biến cùng với sự phát triển của internet. tại Việt Nam, khai thuế điện tử được triển khai thí điểm cách đây khoảng 5 năm và được mở rộng trong thời gian gần đây. Có nhiều đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực của khai thuế điện tử trên thế giới, song còn ít ở Việt Nam, tuy nhiên nghiên cứu về hoàn thiện quản lý khai thuế điện tử tại địa bàn Thủ đô Hà Nội thì chưa có nghiên cứu nào. Dựa trên thực trạng này, tác giả tiến hành nghiên cứu về “Hoàn thiện quản lý kê khai thuế điện tử tại Cục Thuế thành phố Hà Nội”. 2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: hoạt động kê khai thuế điện tử của các doanh nghiệp và quản lý công tác kê khai thuế điện tử của cơ quan thuế. - Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian: Đề tài giới hạn nghiên cứu về thực trạng kê khai thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu khoảng thời gian từ từ 2010 đến năm 2014. Đây là giai đoạn thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2010-2015. 3.Phương pháp nghiên cứu: - Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở các tài liệu, lý thuyết mô hình khai thuế điện tử của một số nước, các số liệu, tài liệu thu thập được từ Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội, các tạp chí nghiên cứu chuyên đề như Tin học Tài chính, Tạp chí Thuế, Tạp chí Tài chính và các website. Từ mô hình lý thuyết và các số liệu thực tế thu thập được, tác giả đã sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp một cách hệ thống, khoa học, biện chứng để thực hiện đề tài. 4. Các nội dung chính: Chương 1 của luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý kê khai thuế ,phân tích sự cần thiết cũng như những yêu cầu đặt ra trong quản lý kê khai thuế. Luận văn cũng phân tích kinh nghiệm của một số nước trong quản lý kê khai thuế điện tử và rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Chương 2 của luận văn phân tích thực trạng hoạt động quản lý kê khai thuế qua mạng tại Cục thuế Hà Nội, trong đó có các kết quả đạt được của công tác quản lý kê khai thuế, quy trình quản lý, đánh giá chung về những kết quả đạt được, những điểm tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Chương 3 của luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý kê khai thuế qua mạng tại Cục thuế Hà Nội, trong đó tập trung vào các giải pháp về nâng cao chất lượng nhân sự, giải pháp hỗ trợ, phổ biến thông tin cho người nộp thuế, hoàn thiện cơ chế quản lý đối với nghiệp vụ kê khai thuế qua mạng. 5. Kết luận: Nhận thức được yêu cầu cấp bách và những thách thức trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Thuế Việt Nam đã xây dựng chiến lược cải cách thuế toàn diện đến năm 2020 với mục tiêu là “Xây dựng ngành Thuế Vịêt Nam tiên tiến, hiện đại và chuyên nghiệp để đảm bảo công bằng minh bạch và thực thi tốt pháp luật thuế, ổn định và phát triển nguồn thu cho NSNN nhằm phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước”. Bởi vậy, hiện đại hoá Ngành Thuế nói chung là tất yếu, trong đó có các ứng dụng CNTT trong hoạt động kê khai thuế qua mạng, không chỉ mang lại lợi ích nhiều mặt cho cơ quan thuế và NNT mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình điện tử hoá các dịch vụ công.
Cohesive devices in English Information technology reading texts and implications in teaching and learning English for specific purposes at The People’s Police University of Technology and Logistics / Trần Thị Vân Anh; GVHD: Hồ Ngọc Trung17-05-2018The thesis aims at finding out the solutions to improve students’ capability in using English cohesive devices in English for Information and Technology at The People’s Police University of Technology and Logistics (PPUTL). From this aim, the study attempts to analyze cohesive devices in English IT reading texts in terms of type and number of occurrence; to find out the common mistakes made by students via the survey test and suggest some solutions to improve students’ capabilities in using cohesive devices effectively. In order to carry out this study, the descriptive, quantitative and qualitative methods are used. The most prominent finding is that lexical cohesive devices are used more often than grammatical one. The statistics shows that there are 412 items (52,03%) of lexical cohesive devices and 365 items (46,97%) of grammatical cohesive devices. In addition to that, from the findings of the test and personal observation, the researcher has found out some common mistakes in using cohesive devices made by PPUTL students. The most significant outcome of the study is that it gives an awareness of students’ difficulties in learning and translating cohesive devices in IT texts. Hence, it benefits both teachers and students
AND/BUT/OR AS COHESIVE DEVICES IN ENGLISH WRITTEN DISCOURSE- A CONTRASTIVE ANALYSIS WITH VIETNAMESE EQUIVALENTS / Nguyen Thi Thu Huong; GVHD: Assoc. Prof. Dr. PHAN VAN QUE17-05-2018This thesis deals with the three coordinators AND/BUT/OR as cohesive devices in English written discourse within the sentence level. This thesis aims to give a systematic presentation of the uses of the three central coordinators AND/BUT/OR as cohesive devices and their frequency of occurrence in English written discourse, make contrastive analysis of AND/BUT/OR as cohesive devices and their equivalent realizations in Vietnamese and put forward some suggestions as effort to help English-major students at Lai Chau Boarding high school to overcome the consequences of interference when learning writing skill. The methods of this study is that descriptive and comparative analysis are used to understand the sematic and syntactic of AND/BUT/OR in English and the equivalents of Vietnamese. The thesis gives a systematic presentation of the performance of these coordinators as cohesive devices. Different semantic implications of each coordinator are given in the study to prove that the coordinators examined appear to be more flexible than their logical meanings. Other implications that have not been mentioned before are also searched for. The thesis also makes a contrastive analysis of AND/BUT/OR in English and their equivalents VÀ/NHƯNG/HAY-HOẶC in Vietnamese in order to find out whether they are the only equivalents of AND/BUT/OR in all contexts. Last but not least, the thesis also mentions some suggestions for teaching writing skill at Lai Chau Boarding high school. The thesis is open to all potential criticism and comments. In conclusion, the teaching of reading has often focused on the sentence level. Vocabulary and grammar have received a great deal of attention. However, we also need to help students look at relations which exist between sentences and between paragraphs. Teaching cohesion in general and coordinators in particular is a key way of increasing students’ awareness of how texts function. Therefore, some types of exercises are suggested in the hope of helping students avoid making mistakes in using these three English coordinators
A LINGUISTIC STUDY ON “GET” PHRASAL VERBS IN ENGLISH WITH REFERENCE TO THE VIETNAMESE EQUIVALENTS / Chu Thị Thu Hà; GVHD: Ho Ngoc Trung17-05-2018The aim of this thesis is analyzing the linguistic of ‘get’ phrasal verbs and raising Vietnamese learners’ awareness of these verbs, the use of “get” phrasal verbs has not yet been the specific focus in different researches, so that is why this thesis seeks to make a contribution and help them improve their real world communication exactly and successfully in English. In order to study the subject effectively, a flexible combination of methods is employed. The research is used descriptive method and qualitative to analysis the data The syntactic and semantic feature of ‘get’ phrasal verbs can be found as follows. In term of syntactic, ‘get’ phrasal verbs can have intransitive or transitive features, be separable or inseparable. In term of semantics, ‘get’ phrasal verbs has non-idiomatic, idiomatic meaning as well as metaphoric meanings. As ‘Get’ phrasal verbs have specific semantics features, they normally do not have exactly equivalent translations in Vietnamese, but there can be found some similar expressions in terms of meaning. The results taken from the test conducted at HHT later have been classified to help finding out some possible implications for mastering these typical phrasal verbs
FEATURES OF NOUN-VERB CONVERSION IN ENGLISH AND VIETNAMESE / Đao Thi Bich Hanh; GVHD: 17-05-2018 My graduation thesis: “features of noun-verb conversion in English and Vietnamese ” involves the analysis of the grammatical and semantic features of N-V conversion in English and Vietnamese and the similarities and differences in grammatical and semantic features between English and Vietnamese N-V conversion. In this study, the quantitative method is employed. The quantitative is used to collect the data by questionnaires and the study will provide a full description of syntactic and semantic features of the contrastive analysis N-V conversion in English and Vietnamese This study, in its scope, has attempted to make a contrastive analysis of this phenomenon to find out the similarities and differences between them. What have been done in this master thesis can be summarized: Based on relevant theoretical background of CA, CA guiding principles in particular, conversion as word formation process, word meaning, and verb class, N-V conversion in English and Vietnamese were analyzed and contrasted in terms of grammatical and semantic features.
HEDGING STRATEGIES AND HOW TO REALIZE THEM IN ENGLISH AND VIETNAMESE / Nguyen Thi Anh Tuyet; GVHD: Assoc. Prof. Dr. Phan Van Que17-05-2018This thesis is to show the hedging before giving bad news in English and Vietnamese to express the similarities and the differences between using hedging before bad news in English and Vietnamese. Moreover, the thesis gives the system of literature review of speech acts, directness and indirectness, the definition and features of the face, politeness and politeness strategies. Furthermore, this thesis provide the definition of hedging, giving the framework of hedging before giving bad news, then analysis the similarities and the difference in English and Vietnamese on this issue. Next, the thesis also makes the application on the situation in using this on the actual status in some context. Last but not least, the thesis also mentions some suggestions for teachers and learners to import the language. The thesis also provides the suggestion for further study. Chapter 1 (Introduction) introduces the aims, rationale, scope, research questions, and methodology of the study Chapter 2 (Literature review): Chapter 3 (Findings and discussion) analyses gathered data from survey in order to explore major cross-cultural similarities and differences when choosing the hedges in specific situations. Chapter 4 (Applying of the research findings)in Le Quy Don High School for The Gifted in Lai Chau Province Chapter 5 (Conclusion): summarizes the main findings from the research, offers some implications for teaching English in Vietnam, and gives some suggestions for further research later. In order to use hedges in a more effective way and broaden understanding before delivering bad news, it is advised that - Extra-linguistic and paralinguistic, address form and modality should be analyzed more deeply. - Drawing more convincing conclusions is suggested because they can bring more light to the investigation through detailed data analyzed
A study on English set expressions containing the word “BLUE” and the Vietnamese equivalents / Đinh Thị Thu Hương; GVHD: 17-05-2018Quá trình nhận biết màu sắc được liên kết chặt chẽ với ngôn ngữ của chúng ta, vì thế hệ thống tên gọi màu sắc của các ngôn ngữ không giống nhau. Bản luận văn này được tiến hành nghiên cứu về các đặc trưng ngữ nghĩa và cú pháp của các ngữ cố định trong tiếng Anh có chứa từ màu “xanh” và liên hệ tương đương trong tiếng Việt. Hai phương pháp chính được sử dụng nghiên cứu là miêu tả và phân tích đối chiếu nhằm tìm ra các đặc trưng ngữ nghĩa của các ngữ cố định có chứa từ màu “xanh” trong tiếng Anh và so sánh đối chiếu với tương đương tiếng Việt. nhằm tìm ra những điểm giống và khác nhau trong các đặc trưng ngữ nghĩa và cú pháp của các ngữ cố định trong tiếng Anh và tiếng Việt. Sau khi so sánh, người viết rút ra kết luận các ngữ cố định màu sắc đều hàm chứa các yếu tố văn hóa cũng như phong tục tập quán. Tuy nhiên, do đặc trưng ngôn ngữ nên có một số ngữ cố định có trong tiếng Anh mà không có trong tiếng Việt và ngược lại
A study of idioms by animals in English and Vietnamese from component perspective / Tran Thi Nga; GVHD: Dang Nguyen Giang17-05-2018This thesis aims at analyzing the structural and semantic components of idioms by animals in English and Vietnamese. It is conducted with the hope of finding out the similarities and differences between English and Vietnamese idioms by animals in terms of structural and semantic components. The findings of the study, to some extent, help the teachers and the learners have a better understanding of English and Vietnamese languages through the idioms. Data used for analysis in this study are mainly collected from books and dictionaries. Componential analysis, describing, comparing and contrasting, experimental research are regarded as the main methods used in the present study
A LOVE METAPHORS IN SOME ENGLISH LOVE SONGS IN COGNITIVE LINGUISTICS INVESTIGATION / Dao Thi Hao; GVHD: Phan Van Que17-05-2018Metaphor is traditionally believed to be associated with literacy or poetic language, now invade to music domain. English songs have become an ideal land for us, who study English in a non- native atmosphere. Understanding love metaphors in English songs helps us master to improve our communication, discover composers’ view about love and learn how to share and multiply the comprehension of the images of love metaphor. In this thesis, the writer has tried to give an over view of the relevant literature review in the concern of the knowledge related to metaphors basing on the theory of the famous writers, especially Lakoff and Kovecses.. It will help the readers have a deeper sight into the theoretical knowledge on metaphors in order to be able to find out, comprehend and analyze the metaphors in songs. The writer also suggests some suitable ways for learners to learn English better, for teachers to give the effective listening lectures by using songs as a supplementary material and readers to translate the texts more exactly. In the paper, the writer introduces, analyzes more than 80 quotes from about 60 love songs in 16 basic sets of metaphors: “Love is a natural phenomenon”, “Love is Game”, “Love is war”, “Love is music”, “Love is the light”, “love is the concrete objects”, “Love is the madness”, “ Love is abstract things”, “ Love is closeness”, “Love is heaven”. “Love is a religion”, “Love is high/ deep”, “Love is a journey”, “Love is living creature”, “Love is magic”, and “ Love is fire”. The writer clarifies the metaphorical images of love in songs, analyzes and categories them into 3 three subtypes: ontological, structural or orientation metaphors with some sets of metaphors. Then, the writer introduces and explains the ways how these metaphors are used as well as their artistic value in these songs
MEANINGS OF PREPOSITIONS OVER, ABOVE, UNDER, BELOW IN ENGLISH AND THE VIETNAMESE EQUIVALENTS FROM A COGNITIVE SEMANTICS PERSPECTIVE / Đào Thị Hương; GVHD: Hoang Tuyet Minh17-05-2018The thesis studies the meanings of four vertical prepositions above, over, below, and under to find out their similarities and differences. The theory of cognitive linguistics and cognitive semantics are used as fundamental framework background for the research. The data are collected and analyzed in three famous literary works that are represented by the tables and figures. They were grouped and analyzed through using image schemas (analyzing spatial senses) and metaphorical structures (analyzing metaphorical expressions or non-spatial senses). Investigating of four described prepositions through the up-down schema gave the results but there are still some differences in characteristics of the trajector and the landmark and the Vietnamese equivalents of these prepositions. These differences cause different spatial senses and metaphorical uses of the prepositions and synonyms that made some common errors by the first year non-major students at The Police People University of Technology and Logistics. Because we also have limited in time and referential documents, especially in literary works, which considered as only the results of prepositional analysis in form of (NP) + in + NP and NP + V + in + NP in the thesis. Therefore, it is necessary to have better further research to: (i) study some issues of prepositions based on the cognitive theory of previous studies in this thesis. (ii) investigate the meanings of the whole lexical units of above, over, below, and under where they function as a preposition, an adverb and prefix to propose a clearer and more profound radial network of the prepositions
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 242