Duyệt theo bộ sưu tập Kết quả NCKH (Tất cả)
Sắp xếp :
Các từ chỉ màu sắc cơ bản trong thành ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt dưới góc nhìn xuyên văn hóa. Mã số V2017-06 : Báo cáo Tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện / Nguyễn Văn Quang03-09-2020đề tài nghiên cứu “CÁC TỪ CHỈ MÀU SẮC CƠ BẢN TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN XUYÊN VĂN HÓA” có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, nghiên cứu vận dụng lý thuyết của Ngữ nghĩa học nhằm lý giải ý nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc, các phương thức chuyển nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc, làm rõ “bức tranh màu sắc” của tiếng Anh và tiếng Việt và lý thuyết về mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và Văn hóa để giải thích tri nhận của người Anh và người Việt về màu sắc. Kết quả nghiên cứu có thể góp phần làm rõ về một số vấn đề về tính biểu trưng, nghĩa của từ chỉ màu sắc và mối quan hệ giữa các từ chỉ màu sắc với đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trong việc dạy-học tiếng Anh và biên/phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh cũng như có giá trị tham khảo đối với những ai quan tâm đến vấn đề này.
Nghiên cứu đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo từ xa tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-15 : Kết quả sản phẩm Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Trường / TS. Trần Thị Mai Hanh03-09-2020Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn trong nước và quốc tế về đảm bảo chất lượng chương trình ĐTTX trình độ đại học và phân tích thực tiễn triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng chương trình ĐTTX trình độ đại học tại Trường Đại học Mở Hà Nội.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 19