Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường tại tỉnh Phú Thọ hiện nay / Bùi Thị Thùy Linh; NHDKH PGS.TS Lưu Ngọc Tố Tâm
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
100 tr. ; A4
Bùi, Thị Thùy Linh
Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là đánh giá thực trạng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh, đối chiếu, phương pháp khảo sát thực tiễn, đánh giá, khái quát hóa và hệ thống hóa vấn đề. Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã phân tích, đánh giá được thực trạng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ từ năm 2014 đến nay. Đồng thời đưa ra những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1 of 1