Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu về mã hóa công khai Elgamal và ứng dụng trong chữ ký điện tử tại tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt / Lưu Xuân Thủy; GVHDKH: TS. Nguyễn Long Giang
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
70 tr. ; A4
Lưu, Xuân Thủy
-Tìm hiểu về mật mã và hệ mật mã. Đi sâu vào hệ mật Elgamal, một trong những hệ mật mã hóa phi đối xứng dựa trên độ khó của bài toán logarithm rời rạc và sự trao đổi khóa Diffie - Hellman. Nghiên cứu ứng dụng chữ ký điện tử dựa trên hệ mật Elgamal và đánh giá được sự đúng đắn, khả năng bảo mật của thuật toán đó. - Đã xây dựng được một chương trình mô phỏng được thuật toán mã hóa, tạo chữ ký và kiểm tra chữ ký Elgamal. Kết quả kiểm nghiệm trên chương trình minh họa đã có phần nào đó đáp ứng được yêu cầu của bài toán tại cơ quan làm việc.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1 of 1