Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo Trình Luật HIến Pháp
Hà Nội : Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân, 2009
560tr ; 15x22cm
PGS.TS.Thái Vĩnh Hằng-TS.Vũ Hồng Anh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội
H. : Công an nhân dân, 2010
559 tr. ; 22cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam; / Nguyễn Văn Luật ;
Hà Nội : Tư Pháp, 2013
317tr; 24cm;
Nguyễn,Văn Luật

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1