Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất đảm bảo phù hợp với hiến pháp 2013, từ thực tiễn của huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội / Trình Quốc Thắng, GVHD: PGS.TS. Hoàng Thế Liên
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
95 ; A4
Trình, Quốc Thắng

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1