Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình marketing căn bản / Dành cho sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng khối kinh tế GS.TS. Trần Minh Đạo (chủ biên)
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
301 tr. ; 24 cm
Trần, Minh Đạo
Giới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường; đánh giá vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức-xã hội; làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình marketing căn bản / B.s.: Trần Minh Đạo (ch.b.)
Hà Nội : Đại học kInh tế Quốc dân, 2012
407 tr. ; 20.5 cm.
Trần, Minh Đạo
Giới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường, nhằm đánh giá cao vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức - xã hội, tập trung làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại.
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình marketing căn bản / B.s.: Trần Minh Đạo (ch.b.)
Hà Nội : Đại học kInh tế Quốc dân, 2015
619 tr. ; 24 cm.
Trần, Minh Đạo
Giới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường, nhằm đánh giá cao vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức - xã hội, tập trung làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại.
Đầu mục:1
4
Giáo trình marketing căn bản / GS.TS. Trần Minh Đạo
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
407 tr. ; 21 cm.
Trần, Minh Đạo
Giới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường; đánh giá vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức-xã hội; làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình marketing quốc tế / B.s.: Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng (ch.b.),
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
326 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Trần, Minh Đạo
Tổng quan về marketing quốc tế. Môi trường marketing quốc tế. Nghiên cứu marketing quốc tế. Phân đoạn và lựa chọn thị trường. Phân tích cạnh tranh và chiến lược quốc tế của công ty. Thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Quyết định sản phẩm, giá, xúc tiến hỗn hợp trên thị trường quốc tế. Marketing xuất - nhập khẩu
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2