Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo tình môn học Quản lý chất lượng trang phục / TS.Võ Phước Tấn; KS.Phạm Nhất Chi Mai
Hà Nội : Thống kê, 2005
206tr. ; 21cm
Võ, Phước Tấn
Tài liệu cung cấp các thông tin về quản lý chất lượng trang phục
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1