Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quản trị Marketing / Chủ biên: PGS.TS. Trương Đình Chiến.
Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân., 2011
463 tr. ; 24 cm
Trương, Đình Chiến.

Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1