Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình luật cạnh tranh / PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh
H. : Công an nhân dân, 2020
386 tr ; 21 cm
Nguyễn, Thị Vân Anh

Đầu mục:1
2
Giáo trình luật cạnh tranh / PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh
H. : Công an nhân dân, 2021
386 tr ; 21 cm
Nguyễn, Thị Vân Anh

Đầu mục:2
3
Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Lan Hương; NHDKH PGS.TS Nguyễn Như Phát
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
70 tr. ; A4
Nguyễn, Lan Hương
1. Mục tiêu: Đánh giá có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật Việt Nam; qua đó rút ra những kết luận về những kết quả tích cực cũng như phát hiện những hạn chế, bất cập của pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế; từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả kiểm soát tập trung kinh tế ở nước ta. Phương pháp: vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận của triết học Mác - Lênin, của lý luận Nhà nước và pháp luật để làm cơ sở nghiên cứu các vấn đề cụ thể liên quan đến đối tượng nghiên cứu của luận văn. 2. Luận văn đã nghiên cứu, làm rõ khái niệm tập trung kinh tế với tư cách là một trong những hành vi hạn chế cạnh tranh; vai trò của pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và tương lai; phân tích, từ đó thấy rõ được thực trạng của pháp luật Cạnh tranh Việt Nam hiện nay về kiểm soát tập trung kinh tế và nêu ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật Cạnh tranh điều chỉnh kiểm soát tập trung kinh tế. 3. Khuyến nghị: Phương hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật Cạnh tranh điều chỉnh kiểm soát tập trung kinh tế.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

4
Một số vấn đề pháp lý về kiểm soát tập trung kinh tế ở Việt Nam / Đặng Ngọc Huyền, GVHD: TS. Đoàn Trung Kiên
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
53tr. ; A4
Đặng, Ngọc Huyền

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Pháp luật về tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh 2018 / Nguyễn Thành Công; NHDKH TS Võ Thanh Lâm
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
88 tr. ; A4
Nguyễn, Thành Công
1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn về tập trung kinh tế theo pháp luật về cạnh tranh để đề xuất các giải pháp hoàn thiện cũng như triển khai kiểm soát có hiệu quả các hình thức tập trung kinh tế theo Luật cạnh tranh năm 2018. - Phương pháp nghiên cứu: thống kê, phân tích, tổng hợp; chọn lọc kế thừa kinh nghiệm, nghiên cứu đã có. 2. Kết quả nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề lý luận pháp luật về TTKT - Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về TTKT tại Việt Nam: Quy định của pháp luật về TTKT; Ngưỡng thông báo TTKT; Thực trạng thực hiện pháp luật về kiểm soát TTKT. - Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, cơ chế và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về TTKT tại Việt Nam; Một số giải pháp kiểm soát TTKT: các giải pháp góp phần giải quyết các khó khăn, thách thức trong việc áp dụng các quy định về tiêu chí để kiểm soát tập trung kinh tế (tiêu chí thị phần, thị trường liên quan, tiêu chí xác định thị trường liên quan, đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh; quy định về thông báo tập trung kinh tế; quy định về đối tượng điều chỉnh “doanh nghiệp nước ngoài” trong kiểm soát tập trung kinh tế. 3. Kết luận và khuyến nghị Tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế là một vấn đề phức tạp, có ảnh hưởng đến vận hành của nền kinh tế thị trường. Luận văn này mới chỉ dừng lại ở những bước phác thảo đầu tiên dưới góc độ pháp lý về tập trung kinh tế nói chung và kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018. Chắc chắn nó sẽ đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu, đồng thời có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành khác nhau cùng giới doanh nhân để kiểm soát tập trung kinh tế một cách hữu hiệu nhất.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1  2 of 2