Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Breaking bad habits: Defy industry norms and reinvigorate your business / Freek Vermeulen
Boston : Harvard Business Review Pres, 2017
251 p. ; 22 cm
Vermeulen, Freek

Đầu mục:1
2
Các văn bản của Đảng và Chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước : Từ năm 2001 đến nay
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
1067tr. ; 24cm

Tập hợp các văn bản của Đảng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước từ năm 2001 đến nay bao gồm các văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị thông báo, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các văn bản của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Đầu mục:2
3
Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Quang Thuấn (ch.b.), Nguyễn Cao Đức, Nguyễn An Hà, Nguyễn Xuân Trung
H. : Khoa học Xã hội, 2014
288tr. ; 21cm
Nguyễn, Quang Thuấn
Trình bày kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp nhà nước và bài học cho Việt Nam. Thực trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986-2014. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2015-2025
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Có một Việt Nam như thế - đổi mới và phát triển / GS. Trần Nhâm
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1997
423 tr. ; 22 cm
Trần, Nhâm,
Công trình nghiên cứu của nhiều nhà khoa học về các luận cứ khoa học và thực tiễn của đường lối, chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước ta, khẳng định những thành tựu của 10 năm qua. Trình bày các định hướng phát triển cho thời kỳ mới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Có một Việt Nam như thế / GS. Trần Nhâm
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995
299tr. ; 22cm
Trần, Nhâm
Công trình nghiên cứu của nhiều nhà khoa học về các luận cứ khoa học và thực tiễn của đường lối, chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước ta, khẳng định những thành tựu của 10 năm qua. Trình bày các định hướng phát triển cho thời kỳ mới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6 of 6