Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-T
Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
DDC 343.67
Tác giả CN Ngô, Quang Trung
Nhan đề Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Ngô Quang Trung; NHDKH TS Lê Đình Nghị
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 82 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Luận văn là nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, trên cơ sở đó đưa ra thực trạng về việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trên thực tế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hiện nay. Cơ sở phương pháp luận để nghiên cứu đề tài là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của học thuyết Mác – Lê-nin, gắn kết tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chế định chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong giai đoạn hiện nay. Phương pháp nghiên cứu đề tài bao gồm một số phương pháp như phương pháp lịch sử, tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu, thống kê… để làm rõ từng từng, từng lĩnh vực của đề tài. Nhãn hiệu là tài sản vô hình có giá trị rất lớn đối với mỗi một doanh nghiệp, do đó, vấn đề xây dựng, bảo vệ và phát huy có hiệu quả các giá trị của nhãn hiệu cũng như các đối tượng sở hữu trí tuệ khác là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để thực hiện thành công nhiệm vụ đó. Tuy nhiên hiện nay, các vấn đề lý luận cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chưa được làm rõ, dẫn đến có nhiều cách hiểu không thống nhất, nhiều doanh nghiệp còn nhầm lẫn nó với các hình thức chuyển giao một số đối tượng sở hữu công nghiệp khác. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam là một vấn đề rất bức thiết, đòi hỏi cần phải có những chủ trương, chính sách pháp luật cụ thể từ phía Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi nước ta đang trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ khóa tự do Nhãn hiệu
Từ khóa tự do chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Từ khóa tự do mua bán nhãn hiệu
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101142
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103286
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172653
0027
004E129D4FA-C5CB-42DE-9ADC-EA77BA1F03E1
005201908130940
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190813094039|bdtmkhue|y20190426104208|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-T
100 |aNgô, Quang Trung
245 |aChuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cNgô Quang Trung; NHDKH TS Lê Đình Nghị
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a82 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aLuận văn là nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, trên cơ sở đó đưa ra thực trạng về việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trên thực tế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hiện nay. Cơ sở phương pháp luận để nghiên cứu đề tài là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của học thuyết Mác – Lê-nin, gắn kết tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chế định chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong giai đoạn hiện nay. Phương pháp nghiên cứu đề tài bao gồm một số phương pháp như phương pháp lịch sử, tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu, thống kê… để làm rõ từng từng, từng lĩnh vực của đề tài. Nhãn hiệu là tài sản vô hình có giá trị rất lớn đối với mỗi một doanh nghiệp, do đó, vấn đề xây dựng, bảo vệ và phát huy có hiệu quả các giá trị của nhãn hiệu cũng như các đối tượng sở hữu trí tuệ khác là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để thực hiện thành công nhiệm vụ đó. Tuy nhiên hiện nay, các vấn đề lý luận cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chưa được làm rõ, dẫn đến có nhiều cách hiểu không thống nhất, nhiều doanh nghiệp còn nhầm lẫn nó với các hình thức chuyển giao một số đối tượng sở hữu công nghiệp khác. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam là một vấn đề rất bức thiết, đòi hỏi cần phải có những chủ trương, chính sách pháp luật cụ thể từ phía Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi nước ta đang trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
653 |aNhãn hiệu
653 |achuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
653 |amua bán nhãn hiệu
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101142
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103286
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/ngoquangtrung/ngoquangtrung_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103286 Kho Khoa Luật 343.67 NG-T Luận văn 1
2 08101142 Kho Luận văn 343.67 NG-T Luận văn 2
  1 of 1