Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-D
Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn tỉnh Thái Bình /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Anh Đức
Nhan đề Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn tỉnh Thái Bình / Nguyễn Anh Đức; NHDKH PGS.TS Nguyễn Trung Tín
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 86 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn xét xử của tòa án ở tỉnh Thái Bình. - Phương pháp nghiên cứu: Lịch sử, lôgíc, phân tích tổng hợp, điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. - Kết quả nghiên cứu: Thực tiễn công tác giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án tỉnh Thái Bình cho thấy, Thẩm phán hiểu và vận dụng pháp luật khi xét xử, việc ban hành văn bản pháp luật có những điểm chưa đầy đủ và chưa phù hợp với thực tiễn.Trong quá trình giải quyết các vụ, việc dân sự một số trường hợp Thẩm phán xác định thiếu người tham gia tố tụng hoặc xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng; xác định sai quan hệ pháp luật; thu thập chứng cứ còn chưa đầy đủ; đánh giá chứng cứ còn thiếu khách quan, toàn diện nên quyết định giải quyết vụ án không chính xác; tuyên án không rõ ràng, khó thi hành làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. - Kết luận và khuyến nghị: Quán triệt, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện công tác xét xử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xác định và thực hiện thẩm quyền của toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Từ khóa tự do tranh chấp
Từ khóa tự do kinh doanh thương mại
Từ khóa tự do thẩm quyền của tòa án
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101136
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103280
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172647
0027
0047747CCB2-BDD8-4752-84CE-409D93872E80
005201908131025
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190813102536|bdtmkhue|y20190426100017|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-D
100 |aNguyễn, Anh Đức
245 |aThẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn tỉnh Thái Bình / |cNguyễn Anh Đức; NHDKH PGS.TS Nguyễn Trung Tín
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a86 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a- Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn xét xử của tòa án ở tỉnh Thái Bình. - Phương pháp nghiên cứu: Lịch sử, lôgíc, phân tích tổng hợp, điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. - Kết quả nghiên cứu: Thực tiễn công tác giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án tỉnh Thái Bình cho thấy, Thẩm phán hiểu và vận dụng pháp luật khi xét xử, việc ban hành văn bản pháp luật có những điểm chưa đầy đủ và chưa phù hợp với thực tiễn.Trong quá trình giải quyết các vụ, việc dân sự một số trường hợp Thẩm phán xác định thiếu người tham gia tố tụng hoặc xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng; xác định sai quan hệ pháp luật; thu thập chứng cứ còn chưa đầy đủ; đánh giá chứng cứ còn thiếu khách quan, toàn diện nên quyết định giải quyết vụ án không chính xác; tuyên án không rõ ràng, khó thi hành làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. - Kết luận và khuyến nghị: Quán triệt, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện công tác xét xử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xác định và thực hiện thẩm quyền của toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
653 |atranh chấp
653 |akinh doanh thương mại
653 |athẩm quyền của tòa án
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101136
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103280
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/nguyenanhduc/nguyenanhduc_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103280 Kho Khoa Luật 343.67 NG-D Luận văn 1
2 08101136 Kho Luận văn 343.67 NG-D Luận văn 2
  1 of 1