Luận văn
343.67 DO-M
Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh /
DDC 343.67
Tác giả CN Đỗ, Hoàng Minh
Nhan đề Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh / Đỗ Hoàng Minh; NHDKH TS. Nguyễn Công Bình
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 68 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác - Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh… để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh, luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng lao động. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam từ thực tế tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến hợp đồng tín dụng cho phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Bắc Ninh
Từ khóa tự do Tòa án
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176296
0027
004F45EB6EC-8E61-47F0-BCA8-52120B29D6F0
005202302080909
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230208090945|bdtmkhue|y20221114160800|zdtmkhue
082 |a343.67|bDO-M
100 |aĐỗ, Hoàng Minh
245 |aGiải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh / |cĐỗ Hoàng Minh; NHDKH TS. Nguyễn Công Bình
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a68 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác - Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh… để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh, luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng lao động. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam từ thực tế tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến hợp đồng tín dụng cho phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aHợp đồng
653 |aTín dụng
653 |aBắc Ninh
653 |aTòa án
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2022/343.67/dohoangminh/dohoangminh_01thumbimage.jpg
890|a0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào