Luận văn
343.67 BU-N
Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Hoà Bình /
DDC 343.67
Tác giả CN Bùi, Thị Hồng Nhiên
Nhan đề Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Hoà Bình / Bùi Thị Hồng Nhiên; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 78 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phạm vi nghiên cứu Mục đích - Làm rõ được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, cơ cấu điều chỉnh pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. - Phân tích được thực trạng các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. - Làm rõ được thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND tỉnh Hoà Bình và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Phạm vi nghiên cứu - Luận văn giới hạn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ trong phạm vi các quy định tại LĐĐ năm 2013; BLDS năm 2015, BLTTDS năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011); BLTTDS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Luận văn chỉ nghiên cứu giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của TAND tại Tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm. Những vấn đề còn lại tác giả xin được tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu trong các công trình nghiên cứu tiếp theo. - Luận văn nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND tỉnh Hoà Bình. 2. Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: Tại chương 1: Đã làm rõ Một số vấn đề giải quyết tranh chấp về pháp luật và hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND. Tại chương 2: Đã làm rõ Thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND Trong chương 3: Đã làm rõ - Trong chương này này tác giả tập trung làm rõ các yêu cầu cần đặt ra để hoàn thiện các quy định về giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bên cạnh đó tác giả đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật nội dung và pháp luật hình thức liên quan tới việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời tác giả đưa ra các giải pháp và các điều kiện bảo đảm cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện và áp dụng pháp luật liên quan tới việc giải quyết các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 3. Kết quả nghiên cứu - Luận văn làm rõ hơn các vấn đề lý luận và pháp lý về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND trong giai đoạn hiện nay. Đề tài có thể sử dụng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo luật. - Luận văn cung cấp kiến thức cho những người đang thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của TAND, cho các cán bộ chuyên làm công tác xét xử về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Bên cạnh đó, góp phần vào việc đánh giá thực trạng về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND tỉnh Hoà Bình, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng pháp luật về lĩnh vực này trong giai đoạn hiện nay.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do hợp đồng
Từ khóa tự do chuyển nhượng
Từ khóa tự do quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do toà án nhân dân
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176294
0027
004578E067C-6C37-4898-93F3-F35836F230C5
005202302071537
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230207153708|bdtmkhue|y20221114152647|zdtmkhue
082 |a343.67|bBU-N
100 |aBùi, Thị Hồng Nhiên
245 |a Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Hoà Bình / |cBùi Thị Hồng Nhiên; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a78 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phạm vi nghiên cứu Mục đích - Làm rõ được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, cơ cấu điều chỉnh pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. - Phân tích được thực trạng các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. - Làm rõ được thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND tỉnh Hoà Bình và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Phạm vi nghiên cứu - Luận văn giới hạn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ trong phạm vi các quy định tại LĐĐ năm 2013; BLDS năm 2015, BLTTDS năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011); BLTTDS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Luận văn chỉ nghiên cứu giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của TAND tại Tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm. Những vấn đề còn lại tác giả xin được tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu trong các công trình nghiên cứu tiếp theo. - Luận văn nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND tỉnh Hoà Bình. 2. Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: Tại chương 1: Đã làm rõ Một số vấn đề giải quyết tranh chấp về pháp luật và hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND. Tại chương 2: Đã làm rõ Thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND Trong chương 3: Đã làm rõ - Trong chương này này tác giả tập trung làm rõ các yêu cầu cần đặt ra để hoàn thiện các quy định về giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bên cạnh đó tác giả đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật nội dung và pháp luật hình thức liên quan tới việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời tác giả đưa ra các giải pháp và các điều kiện bảo đảm cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện và áp dụng pháp luật liên quan tới việc giải quyết các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 3. Kết quả nghiên cứu - Luận văn làm rõ hơn các vấn đề lý luận và pháp lý về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND trong giai đoạn hiện nay. Đề tài có thể sử dụng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo luật. - Luận văn cung cấp kiến thức cho những người đang thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của TAND, cho các cán bộ chuyên làm công tác xét xử về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Bên cạnh đó, góp phần vào việc đánh giá thực trạng về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND tỉnh Hoà Bình, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng pháp luật về lĩnh vực này trong giai đoạn hiện nay.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |ahợp đồng
653 |achuyển nhượng
653 |aquyền sử dụng đất
653 |agiải quyết tranh chấp
653 |atoà án nhân dân
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2022/343.67/buithihongnhien/buithihongnhien_01thumbimage.jpg
890|a0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào