Luận văn
343.67 NG-H
Pháp luật về giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất bằng Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân Tỉnh Hòa Bình /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Hùng
Nhan đề Pháp luật về giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất bằng Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân Tỉnh Hòa Bình / Nguyễn Mạnh Hùng; NHDKH PGS.TS. Nguyễn Thị Nga
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 67 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. - Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mà luận văn đặt ra, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, bình luận, diễn giải, quy nạp; mô tả, phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp 2. Kết quả nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất bằng Tòa án từ thực tiễn TAND tỉnh Hòa Bình - Đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong thực tiễn giải quyết các vụ án trnah chấp về ranh giới sử dụng đất tại TAND tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Để kịp thời đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đề ra giải pháp nâng cao hiệu giải quyết các vụ án về tranh chấp ranh giới sử dụng đất tại TAND tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới dưới sự nhìn nhận của người đang trực tiếp làm công tác giải quyết, xét xử các vụ án tranh chấp về ranh giới sử dụng đất tại Tòa án nên nó đáp ứng nhiều ý nghĩa về thực tiễn để áp dụng
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do ranh giới sử dụng đất
Từ khóa tự do thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176291
0027
00451A6CEE1-5AFD-4C9D-A7FF-CC8C73FD643D
005202302091053
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230209105341|bdtmkhue|y20221114151357|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-H
100 |aNguyễn, Mạnh Hùng
245 |aPháp luật về giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất bằng Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân Tỉnh Hòa Bình / |cNguyễn Mạnh Hùng; NHDKH PGS.TS. Nguyễn Thị Nga
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a67 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. - Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mà luận văn đặt ra, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, bình luận, diễn giải, quy nạp; mô tả, phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp 2. Kết quả nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất bằng Tòa án từ thực tiễn TAND tỉnh Hòa Bình - Đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong thực tiễn giải quyết các vụ án trnah chấp về ranh giới sử dụng đất tại TAND tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Để kịp thời đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đề ra giải pháp nâng cao hiệu giải quyết các vụ án về tranh chấp ranh giới sử dụng đất tại TAND tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới dưới sự nhìn nhận của người đang trực tiếp làm công tác giải quyết, xét xử các vụ án tranh chấp về ranh giới sử dụng đất tại Tòa án nên nó đáp ứng nhiều ý nghĩa về thực tiễn để áp dụng
541 |aTài liệu nội sinh
653 |agiải quyết tranh chấp
653 |aranh giới sử dụng đất
653 |athực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2022/343.67/nguyenmanhhung/nguyenmanhhung_01thumbimage.jpg
890|a0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào