Luận văn
343.67 TR-N
Bảo vệ lao động nữ theo quy định của pháp luật lao động từ thực tiễn tại các Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang /
DDC 343.67
Tác giả CN Trịnh, Hải Ngân
Nhan đề Bảo vệ lao động nữ theo quy định của pháp luật lao động từ thực tiễn tại các Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang / Trịnh Hải Ngân; NHDKH TS, Đỗ Ngân Bình
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 81 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài tập trung nghiên cứu các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 liên quan đến bảo vệ lao động nữ. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước và pháp luật. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn: tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh, đối chiếu.....để hoàn thành luận văn. Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn tiếp tục làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về lao động nữ, thực tiễn thực hiện pháp luật về lao động nữ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ lao động nữ. Trên cơ sở đã phân tích trong luận văn về lao động nữ và pháp luật về lao động nữ, luận văn đánh giá thực trạng quy định pháp luật lao động Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại các khu công nghiệp, từ đó là cơ sở để đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật về lao động nữ và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Khu công nghiệp
Từ khóa tự do Pháp luật lao động
Từ khóa tự do Bảo vệ Lao động
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01503010
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175027
0027
004125073C8-F46B-4F65-9B94-94EDD1AAD1B4
005202208021239
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220802123924|bdtmkhue|y20220802121242|zdtmkhue
082 |a343.67|bTR-N
100 |aTrịnh, Hải Ngân
245 |aBảo vệ lao động nữ theo quy định của pháp luật lao động từ thực tiễn tại các Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang / |cTrịnh Hải Ngân; NHDKH TS, Đỗ Ngân Bình
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a81 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài tập trung nghiên cứu các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 liên quan đến bảo vệ lao động nữ. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước và pháp luật. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn: tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh, đối chiếu.....để hoàn thành luận văn. Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn tiếp tục làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về lao động nữ, thực tiễn thực hiện pháp luật về lao động nữ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ lao động nữ. Trên cơ sở đã phân tích trong luận văn về lao động nữ và pháp luật về lao động nữ, luận văn đánh giá thực trạng quy định pháp luật lao động Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại các khu công nghiệp, từ đó là cơ sở để đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật về lao động nữ và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aKhu công nghiệp
653 |aPháp luật lao động
653 |aBảo vệ Lao động
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01503010
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/343.67/trinhhaingan/trinhhaingan_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01503010 Kho Luận văn 343.67 TR-N Luận văn 1
  1 of 1