Luận văn
658 NG-D
Chất lượng cho vay bán lẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Đông
Nhan đề Chất lượng cho vay bán lẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội / Nguyễn Hữu Đông; NHDKH TS, Lại Lâm Anh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 101 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Chất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội (BIDV Đông Hà Nội) là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng và sức cạnh tranh của BIDV Đông Hà Nội cho những năm tới. Luận văn đi vào Phân tích, đánh giá thực trạng Chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội giai đoạn từ năm 2016-2020. Để từ đó thấy được những mặt đã làm tốt, những hạn chế, bất cập cần khắc phục. Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội trong giai đoạn 2016 – 2020. Để nghiên cứu đề tài này Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm Phương pháp luận, phương pháp cụ thể: Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp thống kê, so sánh; Phương pháp khảo sát, điều tra tai thực địa; Phương pháp chuyên gia,…thông qua đó luận văn góp phần bổ sung và phong phú thêm lý luận về Chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội. Phân tích được thực trạng chất lượng cho vay bán lẻ BIDV Đông Hà Nội nhằm chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Từ đó luận văn đã đề xuất được các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người học tập, nghiên cứu và những nhà quản lý của các Chi nhánh BIDV trong hệ thống quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do cho vay bán lẻ
Từ khóa tự do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội.
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01503008
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175025
0027
004A833FFE7-B371-49FF-98AA-E24BBEE0434D
005202208021111
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220802111147|bdtmkhue|y20220802105350|zdtmkhue
082 |a658|bNG-D
100 |aNguyễn, Hữu Đông
245 |aChất lượng cho vay bán lẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội / |cNguyễn Hữu Đông; NHDKH TS, Lại Lâm Anh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a101 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aChất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội (BIDV Đông Hà Nội) là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng và sức cạnh tranh của BIDV Đông Hà Nội cho những năm tới. Luận văn đi vào Phân tích, đánh giá thực trạng Chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội giai đoạn từ năm 2016-2020. Để từ đó thấy được những mặt đã làm tốt, những hạn chế, bất cập cần khắc phục. Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội trong giai đoạn 2016 – 2020. Để nghiên cứu đề tài này Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm Phương pháp luận, phương pháp cụ thể: Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp thống kê, so sánh; Phương pháp khảo sát, điều tra tai thực địa; Phương pháp chuyên gia,…thông qua đó luận văn góp phần bổ sung và phong phú thêm lý luận về Chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội. Phân tích được thực trạng chất lượng cho vay bán lẻ BIDV Đông Hà Nội nhằm chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Từ đó luận văn đã đề xuất được các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người học tập, nghiên cứu và những nhà quản lý của các Chi nhánh BIDV trong hệ thống quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |acho vay bán lẻ
653 |aNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội.
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01503008
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/658/nguyenhuudong/nguyenhuudong_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01503008 Kho Luận văn 658 NG-D Luận văn 1
  1 of 1