Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
420 HO-M
Ngữ cố định chỉ tốc độ trong Tiếng Anh và Tiếng Việt. Mã số V2019-16 :
DDC 420
Tác giả CN Hoàng, Tuyết Minh
Nhan đề Ngữ cố định chỉ tốc độ trong Tiếng Anh và Tiếng Việt. Mã số V2019-16 : Báo cáo Tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường / PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 84 tr. ; A4
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Ngữ cố định chỉ tốc độ
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Văn Quang
Tác giả(bs) CN ThS. Hoàng Thu Huyền
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700053
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173931
0029
0048A314C3D-B73B-4086-AF27-0217C0C2A860
005202009010904
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200831190448|bdtmkhue|c20200831013050|ddtmkhue|y20200831005708|zdtmkhue
082 |a420|bHO-M
100 |aHoàng, Tuyết Minh
245 |aNgữ cố định chỉ tốc độ trong Tiếng Anh và Tiếng Việt. Mã số V2019-16 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường / |cPGS.TS. Hoàng Tuyết Minh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a84 tr. ; |cA4
653 |aTiếng Anh
653 |aTiếng Việt
653 |aNgữ cố định chỉ tốc độ
700 |aTS. Nguyễn Văn Quang
700|aThS. Hoàng Thu Huyền
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700053
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2019/420/hoangtuyetminh/hoangtuyetminh_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700053 Kho Kết quả NCKH 420 HO-M Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1