Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.59708 NG-T
Giáo trình Tranh chấp thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại /
DDC 343.59708
Tác giả CN Nguyễn, Trung Tín
Nhan đề Giáo trình Tranh chấp thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại / PGS.TS Nguyễn Trung Tín
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 209 tr.
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Tranh chấp thương mại
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173524
0021
004ACDA3C44-549E-4757-9F2A-085CC8335F9D
005202005151528
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20200515012840|bdtmkhue|y20200515002806|zdtmkhue
082 |a343.59708|bNG-T
100 |aNguyễn, Trung Tín
245 |aGiáo trình Tranh chấp thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại / |cPGS.TS Nguyễn Trung Tín
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a209 tr.
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTranh chấp thương mại
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/tranhchapthuongmaivagiaiquyettranhchapthuongmai/tranhchapthuongmaivagiaiquyettranhchapthuongmai_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào