Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
646.3 NG-H
Tập bài giảng Vật Liệu Thời Trang :
DDC 646.3
Tác giả CN Nguyễn, Lan Hương
Nhan đề Tập bài giảng Vật Liệu Thời Trang : Lưu hành nội bộ / PGS.TS Nguyễn Lan Hương; HS Nguyễn Thị Thanh Hà
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội
Mô tả vật lý 134 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Cung cấp hệ thống kiến thức cho sinh viên khả năng sử dụng và kết hợp vật liệu may mặc trong thời trang: Sử dụng những vật liệu thường gặp trong may mặc thời trang. Bản chất của vật liệu khi may trang phục. Giúp sinh viên có khả năng tạo mẫu, trên cơ sở nắm bắt được tính chất của từng loại vật liệu phù hợp cho may thời trang. Kết hợp vật liệu may thời trang bằng nhiều thủ pháp khác nhau.
Từ khóa tự do Thời trang
Từ khóa tự do Vật liệu may mặc
Từ khóa tự do Vật liệu thời trang
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173517
0021
0047771B739-65A5-4A18-8CE0-39B5462C3D83
005202005141551
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20200514015059|bdtmkhue|y20200514014315|zdtmkhue
082 |a646.3|bNG-H
100 |aNguyễn, Lan Hương
245 |aTập bài giảng Vật Liệu Thời Trang : |bLưu hành nội bộ / |cPGS.TS Nguyễn Lan Hương; HS Nguyễn Thị Thanh Hà
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội
300 |a134 tr.
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
520 |aCung cấp hệ thống kiến thức cho sinh viên khả năng sử dụng và kết hợp vật liệu may mặc trong thời trang: Sử dụng những vật liệu thường gặp trong may mặc thời trang. Bản chất của vật liệu khi may trang phục. Giúp sinh viên có khả năng tạo mẫu, trên cơ sở nắm bắt được tính chất của từng loại vật liệu phù hợp cho may thời trang. Kết hợp vật liệu may thời trang bằng nhiều thủ pháp khác nhau.
653 |aThời trang
653 |aVật liệu may mặc
653 |aVật liệu thời trang
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/640_giachanh_doisonggiadinh/vatlieuthoitrang/vatlieuthoitrang_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào