Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
338.401 TR-Q
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ DU KHÁCH VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP /
DDC 338.401
Tác giả CN TRẦN, THỊ NGUYỆT QUẾ
Nhan đề GIÁO TRÌNH TÂM LÝ DU KHÁCH VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP / TRẦN THỊ NGUYỆT QUẾ
Thông tin xuất bản H. : VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, 2017
Mô tả vật lý 135 TR.
Tùng thư VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH GIÁO TRÌNH NỘP LƯU CHIỂU
Tóm tắt Giá o trình Tâm lý du khá ch và nghệ thuật giao tiếp đề cập đến những kiến thức cơ bản về Tâm lý du khá ch và Nghệ thuật giao tiếp, những đặc trưng tâm lý và cách thức giao tiếp phù hợp với cá c loại du khá ch khá c nhau khi đi du lịch . Đây là môn học chuyên ngành trang bị những kiến thức rất cần thiết cho những người làm du lịch.
Từ khóa tự do DU LỊCH
Từ khóa tự do NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP
Từ khóa tự do TÂM LÝ DU KHÁCH
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173515
0021
004F414DA77-3B20-47F8-86C2-B58B7EFD47D2
005202005131459
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200513005900|bdtmkhue|y20200512235607|zdtmkhue
082 |a338.401|bTR-Q
100 |aTRẦN, THỊ NGUYỆT QUẾ
245 |aGIÁO TRÌNH TÂM LÝ DU KHÁCH VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP / |cTRẦN THỊ NGUYỆT QUẾ
260 |aH. : |bVIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, |c2017
300 |a135 TR.
490 |aVIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH GIÁO TRÌNH NỘP LƯU CHIỂU
520 |aGiá o trình Tâm lý du khá ch và nghệ thuật giao tiếp đề cập đến những kiến thức cơ bản về Tâm lý du khá ch và Nghệ thuật giao tiếp, những đặc trưng tâm lý và cách thức giao tiếp phù hợp với cá c loại du khá ch khá c nhau khi đi du lịch . Đây là môn học chuyên ngành trang bị những kiến thức rất cần thiết cho những người làm du lịch.
653 |aDU LỊCH
653 |aNGHỆ THUẬT GIAO TIẾP
653 |aTÂM LÝ DU KHÁCH
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/tamlydukhachvanghethuatgiaotiep/tamlydukhachvanghethuatgiaotiep_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào