Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-L
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ - công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Thị Quỳnh Lan
Nhan đề Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ - công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị / Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 119tr. ; A4
Từ khóa tự do Chuyển giao công nghệ
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Nâng cao chất lượng
Từ khóa tự do Kiến trúc đô thị
Từ khóa tự do Xí nghiệp xây dựng
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172945
0027
0047AE50BB3-2014-474C-B2EF-1281CFA03AF9
005201909101244
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190910124523|btdnam|y20190910115819|ztdnam
082 |a658|bNG-L
100 |aNguyễn, Thị Quỳnh Lan
245 |aNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ - công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị / |cNguyễn Thị Quỳnh Lan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a119tr. ; |cA4
653 |aChuyển giao công nghệ
653 |aNguồn nhân lực
653 |aNâng cao chất lượng
653 |aKiến trúc đô thị
653 |aXí nghiệp xây dựng
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/658/nguyenthiquynhlan20152017/nguyenthiquynhlan_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào