Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DU-T
Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM của Toà án từ thực tiễn tại các Toà án ở tỉnh Thanh Hoá /
DDC 343.67
Tác giả CN Dương, Xuân Tú
Nhan đề Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM của Toà án từ thực tiễn tại các Toà án ở tỉnh Thanh Hoá / Dương Xuân Tú; NHDKH TS Nguyễn Công Bình
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 79 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật từ thực tiễn tại các Tòa án ở tỉnh Thanh Hóa. - Phương pháp nghiên cứu: Lịch sử, lôgíc, phân tích tổng hợp, điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. - Kết quả nghiên cứu: Thực tiễn công tác giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án tỉnh Thanh Hóa cho thấy, thẩm phán hiểu và vận dụng pháp luật khi xét xử, việc ban hành văn bản pháp luật có những điểm chưa đầy đủ và chưa phù hợp với thực tiễn. Các vụ án kinh doanh thương mại có nhiều vụ án KDTM rất phức tạp, trong khi số lượng cán bộ, thẩm phán ở tỉnh Thanh Hóa chưa đủ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xét xử của một số thẩm phán chưa cao nên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong khi đó nhiều việc vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án. Công tác thu thập chứng cứ của các cơ quan có thẩm quyền kéo dài mà chưa có chế tài xử lý. - Kết luận và khuyến nghị: Quán triệt, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện công tác xét xử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xác định và thực hiện thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.
Từ khóa tự do tranh chấp
Từ khóa tự do kinh doanh thương mại
Từ khóa tự do thẩm quyền của tòa án
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103393
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101430
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172943
0027
0043DA93781-8292-4A54-A1D5-10125550ED40
005201908241038
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824103756|bdtmkhue|y20190815143740|zdtmkhue
082 |a343.67|bDU-T
100 |aDương, Xuân Tú
245 |aThẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM của Toà án từ thực tiễn tại các Toà án ở tỉnh Thanh Hoá / |cDương Xuân Tú; NHDKH TS Nguyễn Công Bình
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a79 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a- Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật từ thực tiễn tại các Tòa án ở tỉnh Thanh Hóa. - Phương pháp nghiên cứu: Lịch sử, lôgíc, phân tích tổng hợp, điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. - Kết quả nghiên cứu: Thực tiễn công tác giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án tỉnh Thanh Hóa cho thấy, thẩm phán hiểu và vận dụng pháp luật khi xét xử, việc ban hành văn bản pháp luật có những điểm chưa đầy đủ và chưa phù hợp với thực tiễn. Các vụ án kinh doanh thương mại có nhiều vụ án KDTM rất phức tạp, trong khi số lượng cán bộ, thẩm phán ở tỉnh Thanh Hóa chưa đủ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xét xử của một số thẩm phán chưa cao nên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong khi đó nhiều việc vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án. Công tác thu thập chứng cứ của các cơ quan có thẩm quyền kéo dài mà chưa có chế tài xử lý. - Kết luận và khuyến nghị: Quán triệt, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện công tác xét xử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xác định và thực hiện thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.
653 |atranh chấp
653 |akinh doanh thương mại
653 |athẩm quyền của tòa án
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103393
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101430
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/duongxuantu/duongxuantu_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103393 Kho Khoa Luật 343.67 DU-T Luận văn 1
2 08101430 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 DU-T Luận văn 2
  1 of 1