Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 PH-C
Kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh /
DDC 343.67
Tác giả CN Phạm, Tuấn Cảnh
Nhan đề Kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh / Phạm Tuấn Cảnh; NHDKH PGS.TS Trần Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 82 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt - Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của Luận văn nhằm đánh giá thực trạng việc kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây. Nêu và phân tích nguyên nhân phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và việc kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Các nội dung của Luận văn được nghiên cứu trên cơ cơ sở phương pháp nghiên cứu của Triết học duy vật biện chứng và Triết học duy vật lịch sử, chú trọng các phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phân tích, tổng hợp và một số phương pháp nghiên cứu khác như so sánh, thống kê tổng hợp, tham khảo các tài liệu về lĩnh vực thi hành án dân sự của một số địa phương để qua đó đánh giá thực trạng kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Quảng Ninh. - Kết quả nghiên cứu: Tác giả đã phân tích khái niệm kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại; trình tự, thủ tục thực hiện việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại; góp phần bổ sung, làm phong phú thêm cho hoạt động nghiên cứu khoa học về pháp luật thi hành án dân sự. - Kết luận: Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thực hiện pháp luật về kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh thương mại. Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kê biên, xử lý tài sản phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và thế giới./.
Từ khóa tự do Tỉnh Quảng Ninh
Từ khóa tự do Xử lý tài sản
Từ khóa tự do Thi hành án kinh doanh thương mại
Từ khóa tự do Kê biên
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103392
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101427
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172940
0027
004BE6EE807-9FB5-48AB-BDC0-163043296B3B
005201908241529
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824152941|bdtmkhue|y20190801103858|zdtmkhue
082 |a343.67|bPH-C
100 |aPhạm, Tuấn Cảnh
245 |aKê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh / |cPhạm Tuấn Cảnh; NHDKH PGS.TS Trần Anh Tuấn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a82 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a- Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của Luận văn nhằm đánh giá thực trạng việc kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây. Nêu và phân tích nguyên nhân phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và việc kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Các nội dung của Luận văn được nghiên cứu trên cơ cơ sở phương pháp nghiên cứu của Triết học duy vật biện chứng và Triết học duy vật lịch sử, chú trọng các phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phân tích, tổng hợp và một số phương pháp nghiên cứu khác như so sánh, thống kê tổng hợp, tham khảo các tài liệu về lĩnh vực thi hành án dân sự của một số địa phương để qua đó đánh giá thực trạng kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Quảng Ninh. - Kết quả nghiên cứu: Tác giả đã phân tích khái niệm kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại; trình tự, thủ tục thực hiện việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại; góp phần bổ sung, làm phong phú thêm cho hoạt động nghiên cứu khoa học về pháp luật thi hành án dân sự. - Kết luận: Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thực hiện pháp luật về kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh thương mại. Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kê biên, xử lý tài sản phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và thế giới./.
653 |aTỉnh Quảng Ninh
653 |aXử lý tài sản
653 |aThi hành án kinh doanh thương mại
653 |aKê biên
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103392
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101427
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/phamtuancanh/phamtuancanh_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103392 Kho Khoa Luật 343.67 PH-C Luận văn 1
2 08101427 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 PH-C Luận văn 2
  1 of 1