Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 NG-H
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hằng
Nhan đề Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng / Nguyễn Thị Thu Hằng; NHDKH TS Lê Thị Tú Oanh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 77 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt - Mục đích và phương pháp nghiên cứu Với mục đích là hệ thống hoá lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp dịch vụ Viễn Thông. Khảo sát thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng để đưa ra nhận xét, đánh giá những ưu, nhược điểm và xác định nguyên nhân của thực trạng trên tại Tổng Công ty Hạ Tầng Mạng và đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng mạng. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu thứ cấp bao gồm: hệ thống sổ sách, chứng từ, chế độ kế toán đang áp dụng số liệu các doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng. - Kết quả nghiên cứu. Sau khi thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu tác giả đã hệ thống hoá và làm rõ hơn những vần đề lý luận cơ bản để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, phân tích và đánh giá một cách khách quan nhưng tồn tại của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng. Tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng và các nhân tố chủ quan và khách quan tắc động tới kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty hạ Tầng Mạng. - Kết luận và khuyến nghị. Nhìn chung tác giả đã làm rõ các yêu cầu cơ bản cần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng. Căn cứ vào lý luận và thực tế khảo sát kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, luận văn đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng ở hai khía cạnh KTTC, KTQT. Đồng thời , luận văn cũng nêu rõ các điều kiện cơ bản đề hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị trên hai kía cạnh về nhà nước và về phía Tổng công ty Hạ Tầng Mạng.
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Kết quả kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán doanh thu
Từ khóa tự do Tổng công ty Hạ Tầng Mạng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501960
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101418
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172931
0027
0045BF7EE6C-D93B-4168-967E-1B10847BA76D
005201910171225
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191017122531|bnthhanh|y20190619141702|zdtmkhue
082 |a657|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Thu Hằng
245 |aHoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng / |cNguyễn Thị Thu Hằng; NHDKH TS Lê Thị Tú Oanh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a77 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a- Mục đích và phương pháp nghiên cứu Với mục đích là hệ thống hoá lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp dịch vụ Viễn Thông. Khảo sát thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng để đưa ra nhận xét, đánh giá những ưu, nhược điểm và xác định nguyên nhân của thực trạng trên tại Tổng Công ty Hạ Tầng Mạng và đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng mạng. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu thứ cấp bao gồm: hệ thống sổ sách, chứng từ, chế độ kế toán đang áp dụng số liệu các doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng. - Kết quả nghiên cứu. Sau khi thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu tác giả đã hệ thống hoá và làm rõ hơn những vần đề lý luận cơ bản để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, phân tích và đánh giá một cách khách quan nhưng tồn tại của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng. Tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng và các nhân tố chủ quan và khách quan tắc động tới kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty hạ Tầng Mạng. - Kết luận và khuyến nghị. Nhìn chung tác giả đã làm rõ các yêu cầu cơ bản cần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng. Căn cứ vào lý luận và thực tế khảo sát kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, luận văn đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng ở hai khía cạnh KTTC, KTQT. Đồng thời , luận văn cũng nêu rõ các điều kiện cơ bản đề hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị trên hai kía cạnh về nhà nước và về phía Tổng công ty Hạ Tầng Mạng.
653 |aChi phí
653 |aKết quả kinh doanh
653 |aKế toán doanh thu
653 |aTổng công ty Hạ Tầng Mạng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501960
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101418
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/657/nguyenthithuhang/nguyenthithuhang_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501960 Kho Luận văn 657 NG-H Luận văn 1
2 08101418 Kho Khoa Sau Đại học 657 NG-H Luận văn 2
  1 of 1