Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-A
Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Anh
Nhan đề Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài / Nguyễn Ngọc Anh; NHDKH TS Nguyễn Thị Thu Thủy
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 97 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Với đề tài “Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng với khách hàng bằng phương thức trọng tài”, mục đích nghiên cứu tổng quan là đóng góp những đề xuất giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, cụ thể: Làm sáng tỏ những khái niệm "tổ chức tín dụng", "tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng", "trọng tài" và "giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài"; Phân tích những quy định về sử dụng phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng và thực tiễn áp dụng các quy định này, từ đó thấy được những thiếu sót, bất cập, hạn chế cần khắc phục, từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp. Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: Thu thập tài liệu để nghiên cứu, phân tích và tham khảo thông tin, trên cơ sở kế thừa các thành quả nghiên cứu trước đây; sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, đối chiếu để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu. Luận văn đã đạt được những kết quả về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Đặc biệt, luận văn đã chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật trọng tài thương mại, những tồn tại và nguyên nhân dẫn tới thực trạng việc áp dụng trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng còn hạn chế, từ đó có những đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng phương thức này.
Từ khóa tự do trọng tài thương mại
Từ khóa tự do tổ chức tín dụng
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103387
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101416
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172929
0027
004CD6829A6-7BFB-4101-8FA0-AFCF721CB685
005201908241226
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824122558|bdtmkhue|y20190619110806|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-A
100 |aNguyễn, Ngọc Anh
245 |aGiải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài / |cNguyễn Ngọc Anh; NHDKH TS Nguyễn Thị Thu Thủy
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a97 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aVới đề tài “Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng với khách hàng bằng phương thức trọng tài”, mục đích nghiên cứu tổng quan là đóng góp những đề xuất giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, cụ thể: Làm sáng tỏ những khái niệm "tổ chức tín dụng", "tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng", "trọng tài" và "giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài"; Phân tích những quy định về sử dụng phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng và thực tiễn áp dụng các quy định này, từ đó thấy được những thiếu sót, bất cập, hạn chế cần khắc phục, từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp. Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: Thu thập tài liệu để nghiên cứu, phân tích và tham khảo thông tin, trên cơ sở kế thừa các thành quả nghiên cứu trước đây; sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, đối chiếu để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu. Luận văn đã đạt được những kết quả về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Đặc biệt, luận văn đã chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật trọng tài thương mại, những tồn tại và nguyên nhân dẫn tới thực trạng việc áp dụng trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng còn hạn chế, từ đó có những đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng phương thức này.
653 |atrọng tài thương mại
653 |atổ chức tín dụng
653 |aGiải quyết tranh chấp
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103387
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101416
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/nguyenngocanh2/nguyenngocanh2_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103387 Kho Khoa Luật 343.67 NG-A Luận văn 1
2 08101416 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 NG-A Luận văn 2
  1 of 1